Degé Kangyur volume 28, F.374.b

གྱིས་རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལ་རིགས་ཀྱི་བུ་ལེགས་སོ། །​ལེགས་སོ་ཞེས་ནས། ལེགས་པ་བྱིན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་དེ་ལྟར་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏང་བར་བྱའོ། །​གཏོང་བའི་སེམས་དེ་ལྟ་བུ་དག་གིས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱའོ། །​ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་དེ་ལྟར་མཆོད་པ་བྱས་ན། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ཐབས་མཁས་པ་ཉན་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །​སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པའི་ཚེ། གཏོང་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་གནས་ནས། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀུན་དུ་བསྒྲུབས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ཐབས་མཁས་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་དྲིས་སོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་མོ་ལ་སོགས་པ་བུ་མོ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་དེ་རྣམས་དང་། ཤིང་རྟ་ལྔ་བརྒྱ་བླངས་སོ། །​བླངས་ནས་ཀྱང་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བའི་རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ཉིད་ལ་སླར་བྱིན་ནོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པ་སྟན་ལས་ལངས་ནས་བདག་གི་ཁྱིམ་དུ་སོང་ངོ་། །​ཉི་མ་ཡང་ནུབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བ་འདི་སྙམ་དུ་གྱུར་ཏོ། །​བདག་ཆོས་འདོད་པའི་ཕྱིར་འོངས་ལ། འདུག་པ་འམ། ཉལ་བ་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ལ། བདག་གི་ཆ་མ་ཡིན་གྱིས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པ་བདག་གི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-8907#UT22084-026-001-8907