Degé Kangyur volume 28, F.360.a

ཀྱིས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་ཡང་གུས་པ་རབ་ཏུ་སྐྱེད་ཅིང་དགའ་བར་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དག་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱའོ། །​དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བདག་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གང་ལགས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བ་ལ་འདི་སྐད་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་ཁྱོད་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པས་ཡུན་རིང་པོ་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་ཡོངས་སུ་བཟུང་། ཐབས་མཁས་པ་ལ་ཡང་བསླབས་ཏེ། དེ་ནི་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཡིན། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡིན་ནོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེའི་བྱས་པ་གཟུངས་སུ་བཟུང་ངོ་། །​གལ་ཏེ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པ་དེ། བསྐལ་པ་གཅིག་གམ། བསྐལ་པ་གཉིས་སམ། བསྐལ་པ་བརྒྱ་འམ། བསྐལ་པ་སྟོང་ངམ། དེ་བས་ཀྱང་ལྷག་པར་རས་ཀྱི་ཐོད་བཞིན་དུ་མགོ་ལ་ཁྱེར་རམ། བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་བྱིན་ནམ། སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན། གཟུགས་དང་། སྒྲ་དང་དྲི་དང་རོ་དང་རེག་པ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བྱིན་ཡང་དེ་ཙམ་གྱིས་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལ་ལན་ལོན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་དེའི་མཐུས་ཁྱོད་འདི་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཐོབ་པར་གྱུར། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་མཁས་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-8878#UT22084-026-001-8878