Degé Kangyur volume 28, F.343.b

མེད་པར་གཏོགས་པ་དང་མ་གཏོགས་པ་དང་། སློབ་པ་དང་མི་སློབ་པ་དང་། སློབ་པ་ཡང་མ་ཡིན། མི་སློབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁྲོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་རིག་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་ལ་ཇི་ལྟར་བསླབ་པར་བགྱི། སྦྱིན་པ་དང་སེར་སྣ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ངན་པ་དང་། བཟོད་པ་དང་གནོད་སེམས་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་ལེ་ལོ་དང་བསམ་གཏན་དང་། གཡེང་བ་དང་ཤེས་རབ་དང་། ཤེས་རབ་ངན་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བསླབ་པར་བགྱི། སྟོང་པ་ཉིད་དང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། མཚན་མ་དང་སྨོན་པ་མེད་པ་དང་། ལོག་པའི་སྨོན་ལམ་དང་། མི་དགེ་བའི་ཆོས་དང་། མི་རྟག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། བདག་མེད་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བསླབ་པར་བགྱི། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་སྤང་བ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བ་དང་། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཇི་ལྟར་བསླབ་པར་བགྱི། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​བྱམས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་ཅིང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ་སློབ་པར་འདོད་པས་གཟུགས་མིང་ཙམ་དུ་ཟད་པར་བསླབ་པར་བྱའོ། །​ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མིང་ཙམ་དུ་ཟད་པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་བར་དུ་མིང་ཙམ་དུ་ཟད་པར་བསླབ་པར་བྱའོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་གི་ཚེ་གཟུགས་ཤེས་བགྱི་བར་མིང་དུ་བརྗོད་པ་འདི་དངོས་པོ་དང་། བཅས་པར་དམིགས། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བགྱི་བར་མིང་དུ་བརྗོད་པ་འདི་དངོས་པོ་དང་བཅས་པར་དམིགས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་བར་དུ་མིང་དུ་བརྗོད་པ་འདི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-8845#UT22084-026-001-8845