Degé Kangyur volume 26, F.109.b

གཟུགས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་མཆིས། གཟུགས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་ལགས་པ་གཞན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཡང་ག་ལ་མཆིས། གཟུགས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཆིས་པར་ཡང་ག་ལ་འགྱུར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་མཆིས་པར་ཡང་ག་ལ་འགྱུར། གཟུགས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་མཆིས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཡང་ག་ལ་མཆིས། ཚོར་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། འདུ་ཤེས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། འདུ་བྱེད་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། མིག་གི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རྣ་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། སྣའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ལྕེའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ལུས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཡིད་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། གཟུགས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། སྒྲའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། དྲིའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རོའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རེག་གི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཆོས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། མིག་གི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རྣ་བའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། སྒྲའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། སྣའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། དྲིའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ལྕེའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རོའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ལུས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རེག་བྱའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། སའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཆུའི་ཁམས་ཀྱི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-6832#UT22084-026-001-6832