Degé Kangyur volume 26, F.108.a

ཁམས་དང་། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་། སའི་ཁམས་དང་། ཆུའི་ཁམས་དང་། མེའི་ཁམས་དང་། རླུང་གི་ཁམས་དང་། ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་། མ་རིག་པ་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། མིང་དང་གཟུགས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་དང་། རེག་པ་དང་། ཚོར་བ་དང་། སྲེད་པ་དང་། ལེན་པ་དང་། སྲིད་པ་དང་། སྐྱེ་བ་དང་། རྒ་ཤི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་ཡིན། རྒ་ཤི་མ་ཡིན་པ་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་ཡིན། རྒ་ཤི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡོངས་པ་མ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་རྒ་ཤི་ཡོད་པ་མ་ཡིན། རྒ་ཤི་མེད་པ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་ཡིན། གཟུགས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཚོར་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། འདུ་ཤེས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། འདུ་བྱེད་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། མིག་གི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རྣ་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། སྣའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ལྕེའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ལུས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཡིད་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། གཟུགས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། སྒྲའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། དྲིའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རོའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རེག་གི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཆོས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། མིག་གི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རྣ་བའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། སྒྲའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། སྣའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། དྲིའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ལྕེའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རོའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ལུས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རེག་བྱའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-6829#UT22084-026-001-6829