Degé Kangyur volume 28, F.196.b

པར་བྱེད་དོ། །​རབ་འབྱོར་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། བྱེད་པ་མེད་པ་དང་། དམིགས་སུ་མེད་པ་དང་། འབྱུང་བ་མེད་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པ་ལ་སེམས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་འཕགས་པ་ཟག་པ་མེད་པ། ལམ་གྱི་ཡན་ལག་གི་ཁོངས་སུ་ཆུད་པ་དང་ལྡན་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཚེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། བྱེད་པ་མེད་པ་དང་། དམིགས་སུ་མེད་པ་དང་། འབྱུང་བ་མེད་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པ་ལ་མཚན་མ་དང་བྲལ་བའི་སེམས་ཀྱིས། སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སྟེ། སེམས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པས། ལུས་ཀྱི་ལས་མི་དགེ་བའི་སྐབས་མི་འབྱེད། ངག་གི་ལས་མི་དགེ་བའི་སྐབས་མི་འབྱེད། ཡིད་ཀྱི་ལས་མི་དགེ་བའི་སྐབས་མི་འབྱེད་དོ། །​རྟག་ཅེས་བྱ་བ་འམ། མི་རྟག་ཅེས་བྱ་བ་འམ། བདེ་ཞེས་བྱ་བ་འམ། སྡུག་བསྔལ་ཞེས་བྱ་བ་འམ། བདག་ཅེས་བྱ་བ་འམ། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བ་འམ། ཞི་ཞེས་བྱ་བ་འམ། མ་ཞི་ཞེས་བྱ་བ་འམ། དགེ་ཞེས་བྱ་བ་འམ། མི་དགེ་ཞེས་བྱ་བ་འམ། འཇིག་རྟེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འམ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་ཞེས་བྱ་བ་འམ། ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་ཞེས་བྱ་བ་འམ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འམ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འམ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་ཅེས་བྱ་བ་འམ། ཟག་པ་དང་བཅས་ཞེས་བྱ་བ་འམ། ཟག་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བ་འམ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འམ། རྣམ་པར་བྱང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འམ། འདུས་བྱས་ཞེས་བྱ་བ་འམ། འདུས་མ་བྱས་ཞེས་བྱ་བར་སེམས་པ་མེད་དོ། །​འདོད་པའི་ཁམས་སམ། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སམ། གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་སམ། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཁམས་སམ། ཟག་པ་མེད་པའི་ཁམས་སམ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-8551#UT22084-026-001-8551