Degé Kangyur volume 28, F.42.a

བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་དེ་བས་ཆེས་མང་ངོ་། །​རབ་འབྱོར་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། སེམས་ཅན་གང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་བའི་ལས་ཡང་དག་པར་བླངས་ཏེ་གནས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཉུང་སྟེ། སེམས་ཅན་གང་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་དུ་འགྱུར་བའི་ལས་ཡང་དག་པར་བླངས་ཤིང་གནས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཆེས་མང་ངོ་། །​རབ་འབྱོར་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་གང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་འདིར་འཇུག་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཉུང་སྟེ། སེམས་ཅན་གང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ས་འམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་དེ་བས་ཆེས་མང་ངོ་། །​རབ་འབྱོར་གང་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དེ་དག་བས་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་ནན་ཏན་བྱེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཆེས་ཉུང་ངོ་། །​དེ་བས་ཀྱང་སེམས་ཅན་གང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ས་འམ། རང་སངས་རྒྱས་སུ་གནས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཆེས་མང་ངོ་། །​རབ་འབྱོར་གང་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་འདི་ལ་སྤྱོད་ཅིང་། ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་གནོན་པ་དེ་དག་བས་ནི། གང་ཕྱིར་ལྡོག་པའི་ས་གནོན་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཆེས་མང་ངོ་། །​རབ་འབྱོར་དེ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་འཐོབ་པར་འདོད་པ་དང་། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་སར་ཆུད་པར་འདོད་པས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་འདི་ཉིད་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །​རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཚེ། སེར་སྣ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་མི་སྐྱེའོ། །​ཚུལ་ཁྲིམས་ངན་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་མི་སྐྱེའོ། །​འཁྲུག་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་མི་སྐྱེའོ། །​ལེ་ལོ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་མི་སྐྱེའོ། །​གཡེང་བ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་མི་སྐྱེའོ། །​ཤེས་རབ་འཆལ་བ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་མི་སྐྱེའོ། །​འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་མི་སྐྱེའོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-8242#UT22084-026-001-8242