Degé Kangyur volume 27, F.270.b

མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་དུ་བསྐྱེད་དོ། །​རབ་འབྱོར་ཆོས་དེ་དག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་བརྗོད་དེ། རབ་འབྱོར་དེ་བས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་འདིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསྐྱེད་དོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་འཇིག་རྟེན་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྱོར་ཕུང་པོ་ལྔ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འཇིག་རྟེན་དུ་གསུངས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོས་ཕུང་པོ་ལྔ་ནི་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ནི་ཇི་ལྟར་ཕུང་པོ་ལྔ་སྟོན་པ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདི་དག་འཇིག་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན། རབ་ཏུ་འཇིག་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་ཞེས་བྱ་བར་མི་སྟོན་ཏོ། འགག་ཅེས་བྱ་བར་མི་སྟོན་ཏོ། །​ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་ཞེས་བྱ་བ་དང་། འཕེལ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། འགྲིབ་ཅེས་བྱ་བ་དང་། བླང་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དོར་ཞེས་བྱ་བ་དང་། འདས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། མ་འོངས་ཤེས་བྱ་བ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་ཞེས་བྱ་བར་མི་སྟོན་ཏོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་འཇིག་པའམ། རབ་ཏུ་འཇིག་པ་མེད་དོ། །​མཚན་མ་མེད་པ་ལ་འཇིག་པའམ། རབ་ཏུ་འཇིག་པ་མེད་དོ། །​སྨོན་པ་མེད་པ་ལ་འཇིག་པའམ། རབ་ཏུ་འཇིག་པ་མེད་དོ། །​མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པ་ལ་འཇིག་པའམ། རབ་ཏུ་འཇིག་པ་མེད་དོ། །​སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་འཇིག་པའམ། རབ་ཏུ་འཇིག་པ་མེད་དོ། །​དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་འཇིག་པའམ། རབ་ཏུ་འཇིག་པ་མེད་དོ། །​རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་འཇིག་པའམ། རབ་ཏུ་འཇིག་པ་མེད་དོ། །​རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་འཇིག་རྟེན་སྟོན་པར་གསུངས་ཏེ། རབ་འབྱོར་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སེམས་དང་སྤྱོད་པ་མཁྱེན་པ་དེ་དག་ཀྱང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ཅིང་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏེ། རབ་འབྱོར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-7915#UT22084-026-001-7915