Degé Kangyur volume 101, F.13.a

སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། སེམས་ཅན་གཡོ་བ་མེད་པ་ཉིད་དང་། སེམས་ཅན་མེད་པ་ཉིད་དང་། སེམས་ཅན་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དེ་ཤས་ཆེར་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་ལ་སེམས་འཇོག་ཅིང་གོང་དུ་གནས་གང་དག་ཐོས་པའི་གནས་དེ་དག་ལ་ཡང་བདག་ཉིད་སྦྱོར་གྱི་གཞན་གྱི་དྲིང་ལ་མི་འཇོག་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་འདི་ནི་སྦྱོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་གཞག་པའོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་དག་དེ་ལ་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞེ་ན། ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་འདི་ལ་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཆོས་བཅུ་ཐོས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་བསམ་པ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྔགས་པའམ། བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པ་འཆད་ཀྱང་རུང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་བསམ་པ་ངེས་པ་ཡིན། ཆོས་ཀྱི་བསྔགས་པའམ། བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པ་འཆད་ཀྱང་རུང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བསྔགས་པའམ། བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པ་འཆད་ཀྱང་རུང་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་བསམ་པ་ངེས་པ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པའི་བསྔགས་པའམ། བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པ་འཆད་ཀྱང་རུང་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་བསམ་པ་ངེས་པ་ཡིན། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་རྒྱ་ཆུང་ཞེས་འཆད་པའམ། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་རྒྱ་ཆེ་ཞེའམ། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ཞེའམ། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་ཞེའམ། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་གདུལ་སླ་ཞེའམ། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་གདུལ་དཀའ་ཞེའམ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྒྱ་ཆུང་ཞེའམ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྒྱ་ཆེ་ཞེའམ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དག་འཇིག་ཅེའམ། མི་འཇིག་ཅེའམ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡོད་ཅེའམ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མེད་ཅེས་འཆད་ཀྱང་རུང་སྟེ་སངས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh847.html?part=UT22084-057-004-2605#UT22084-057-004-2605