Degé Kangyur volume 101, F.6.a

དང་། འདིས་ཁྱོད་ལ་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འདི་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་གནས་པའོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བདག་ལ་དགོངས་ན་བདག་གིས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འདི་ལ་དྲི་བར་བགྱིའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་ཅི་དགོས། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་གང་དག་ཀུན་དུ་བསྟེན་པ་དང་། བསྒོམས་པ་དང་མང་དུ་བགྱིས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐྱེས་བུའི་མཐུར་རིག་པར་བགྱིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་འདི་ལེགས་པར་སྨྲས་ཏེ། འོན་ཀྱང་འཇམ་དཔལ་ང་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཀྱིས་ཁྱོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དུ་བཟང་པོ་ལ་དྲིས་ཤིག །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་མོ་སྟོན་པ་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྟོགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་གྱིས་བདག་ལ་མ་གསུང་ཤིག །​ཡང་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པའོ། །​དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དུ་བཟང་པོ་ལ་སོར་མོ་བཅུའི་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་ཕྱག་འཚལ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དུ་བཟང་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ་སྐབས་ཕྱེ་ན་ཁྱོད་ལ་བདག་ཡི་གེ་འབྲུ་གཉིས་ཤིག་འདྲིའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh847.html?part=UT22084-057-004-2578#UT22084-057-004-2578