Degé Kangyur volume 101, F.15.b

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་པ་རབ་ཏུ་གཡོ་བར་བྱེད་པ་མང་བ་ཡིན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་པ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་མང་བ་ཡིན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་པ་སེམས་གཅིག་གིས་འདའ་བར་བྱེད་པ་མང་བ་ཡིན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་བྱེད་པ་མང་བ་ཡིན། སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་པའི་སེམས་གཅིག་གིས་རྣམ་པར་རིག་པར་བྱེད་པ་མང་བ་ཡིན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་པ་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་མང་བ་ཡིན། སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་པའི་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་སེམས་གཅིག་གིས་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ལ་མཁས་པ་ཡིན། སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་པའི་དབང་པོ་སེམས་གཅིག་གིས་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ལ་མཁས་པ་ཡིན། སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་པ་འདུལ་བ་ལ་མཁས་པ་ཡིན། སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ལ་འཛུད་པ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ས་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མན་ཆད་གང་གིས་ཀྱང་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་ལུས་ཀྱི་ལས་ཤེས་པར་མི་ནུས། ངག་གི་ལས་ཤེས་པར་མི་ནུས། ཡིད་ཀྱི་ལས་ཤེས་པར་མི་ནུས། རྫུ་འཕྲུལ་ཤེས་པར་མི་ནུས། རྫུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཤེས་པར་མི་ནུས། འདས་པའི་དུས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཤེས་པར་མི་ནུས་ཤིང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ཤེས་པར་མི་ནུས། བློས་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཤེས་པར་མི་ནུས། སེམས་ཀྱི་ཡུལ་ཤེས་པར་མི་ནུས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཤེས་པར་མི་ནུས་ཏེ། ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་འདི་ནི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དག་གནས་བཅུ་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་མཛད་དེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། དུས་གསུམ་ཤེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཤེས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དབྱེར་མེད་པ་ཤེས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མཐའ་དང་དབུང་མེད་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh847.html?part=UT22084-057-004-2614#UT22084-057-004-2614