Degé Kangyur volume 16, F.196.b

གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་རློམ་སེམས་སུ་བྱེད་པའམ། སེམས་པ་མྱེད་དེ་ས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཡང་མྱི་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ལ། ས་དེ་ཡང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ས་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་གང་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་ས་དང་པོ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་བཅུ་པོ་འདི་དག་བྱ་སྟེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། དེ་མྱི་དམྱིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ལས་སྩོགས་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་དང་། མཚན་མ་མྱི་དམྱིགས་པའི་ཕྱིར་ཕན་པའི་དངོས་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་ཞིང་སེམས་ཅན་མྱི་དམྱིགས་པའི་ཕྱིར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་དང་། སྦྱིན་པ་དང་། གཏོང་བ་དང་། ལེན་པ་མྱི་དམྱིགས་པའི་ཕྱིར་གཏོང་བ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་དང་། དེས་རློམ་སེམས་སུ་མྱི་བྱ་བའི་ཕྱིར། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་མྱི་དམྱིགས་པའི་ཕྱིར་ཆོས་བཙལ་བ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་དང་། ཁྱིམ་མྱི་དམྱིགས་པའི་ཕྱིར་ཡང་དང་ཡང་འབྱུང་བ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་དང་། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོའི་མཚན་མ་མྱི་དམྱིགས་པའི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ་མས་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པ་མྱི་དམྱིགས་པའི་ཕྱིར། ཆོས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་མྱི་དམྱིགས་པའི་ཕྱིར། ང་རྒྱལ་དང་ཁེངས་པ་བསྩལ་བ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་དང་། ཚིག་མྱི་དམྱིགས་པའི་ཕྱིར་བདེན་པའི་ཚིག་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་སྟེ། རབ་འབྱོར་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་བཅུ་པོ་དེ་དག་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་དང་པོ་ལ་གནས་པས་བྱ་བ་དག་གོ། །​རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་གཉིས་པ་ལ་གནས་པས་ཆོས་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡིད་ལ་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱའོ། །​བརྒྱད་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh8.html?part=UT22084-014-001-9850#UT22084-014-001-9850