Degé Kangyur volume 94, F.232.b

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྲུལ་པའི་འབྲུག་སྒྲ་སྙན་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བཀོད་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤིང་གི་རྒྱལ་པོ་ལྟར་སྐྱེས་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོ་རི་བོའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་འཕྲོ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོའི་ཤུགས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲན་པའི་ཏོག་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དབང་པོ་ཏོག་གི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནོར་དང་འབྲུ་ཐམས་ཅད་སྡུད་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞི་བ་འདྲེན་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགུགས་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་འདི་དག་རིམ་གྲོར་བྱས་ཏེ། བཅང་བར་བྱའོ། །​བཀླག་པར་བྱའོ། །​དེ་ལྟར་བྱས་ན་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེའི་བསོད་ནམས་ཤིན་ཏུ་མང་དུ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ཏེ། ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དཔལ་ཁྱོད་མ་འོངས་པའི་དུས་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔལ་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ་ཞེས་བྱ་བར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ཡང་ལྷའི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་འགྱུར་རོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་སྣང་བར་མཛད་པར་འགྱུར་ལ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ན་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཀྱང་རང་ལས་འོད་འབྱུང་ཞིང་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ནམ་མཁའ་ལས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་སྒྲ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་པདྨའི་སྙིང་པོ་དག་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh739.html?part=UT22084-061-013-313#UT22084-061-013-313