Degé Kangyur volume 94, F.231.b

ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དཔལ་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་དེ། སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སྔོན་བྱུང་བ་འདས་པའི་དུས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱ་མཚོ་བཻཌཱུརྱ་དང་། གསེར་གྱི་རི་བོ་མདོག་མཛེས་གསེར་འོད་དཔལ་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མང་པོ་གཞན་དག་ལ་ཡང་ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དཔལ་གྱིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་འདི་དག་ཀྱང་ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དཔལ་དེའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་དང་། འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། རྟག་ཏུ་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་འདིར་ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་དང་། སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་དང་། ཉེས་སྡིག་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བྱེད་པ་དང་། ལུས་ཐམས་ཅད་དྲི་མ་མེད་པར་བྱེད་པ་དང་། ནོར་དང་འབྲུ་རྣམས་འདུ་ཞིང་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་དང་། དབུལ་བ་གཅོད་བར་བྱེད་པ་དང་། ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནོད་སྦྱིན་དང་། དྲི་ཟ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་། མིའམ་ཅི་དང་། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་འདུན་པར་བྱེད་ཅིང་འགུགས་པར་བྱེད་པ་དང་། ཡམས་ཀྱི་ནད་དང་། གནོད་པ་དང་། འཐབ་པ་དང་། འཁྲུག་པ་དང་། འགྱེད་པ་དང་། རྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པ་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་སྟུག་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱ་མཚོ་བཻ་ཌཱུརྱ་དང་། གསེར་གྱི་རི་བོ་མདོག་མཛེས་གསེར་འོད་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གང་གཱའི་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྒོ་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཙནྡན་གྱི་མེ་ཏོག་གཟི་བརྗིད་སྐར་མའི་འོད་ཀྱི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སྣང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh739.html?part=UT22084-061-013-309#UT22084-061-013-309