Degé Kangyur volume 43, F.126.b

མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཉེས་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྒྱུ་བག་དང་ཉེས་པ་མེད་པས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཉེས་པ་མ་ཡིན་པར་སྨྲོས་ཤིག །​ཞེ་སྡང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཉེས་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྒྱུ་བག་དང་ཉེས་པ་ཡོད་པས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཉེས་པ་ཡིན་པར་སྨྲོས་ཤིག །​ཉེ་བར་འཁོར་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་ཐབས་ལ་མི་མཁས་པ་དེ་དག་ནི་འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཉེས་པ་དག་གིས་འཇིགས་པར་བྱེད་ལ། ཞེ་སྡང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དག་གིས་ནི་འཇིགས་པར་མི་བྱེད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དེ་དག་ནི་ཞེ་སྡང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཉེས་པ་དག་གིས་འཇིགས་པར་བྱེད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དག་གིས་ནི་འཇིགས་པར་མི་བྱེད་དོ། །​དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་འཁོར་དེ་ཉིད་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཏེ། འདུག་པ་དེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤིན་ཏུ་དུལ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་འདུལ་བ་ཅི་ཞིག་མཆིས། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་དུལ་བར་ཤེས་ན་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདུལ་བ་འཆའ་བར་མི་མཛད་པ་ཞིག་ན། གང་གི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཤེས་པ་དེའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་དུལ་བ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རིམ་གྱིས་བྱ་བའི་འདུལ་བ་འཆའ་བར་མཛད་དོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཉེ་བར་འཁོར་གྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་འདི་འདུལ་བ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྟན་པ་བཤད་པ་འདི་ལ་ཅི་ཡང་མི་སྟོན་ལགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་སླད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་འདི་བསྟན་པ་འགའ་ཞིག་ལེགས་པར་སྟོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇམ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh68.html?part=UT22084-043-005-450#UT22084-043-005-450