Degé Kangyur volume 43, F.130.a

འགྱུར། །​མཉམ་གཞག་གྱ་ནོམ་ཆོས་ནི་ཐོབ་གྱུར་ན། །​འདོད་ཆགས་ཡོད་མིན་སྡང་མེད་རྨོངས་པའང་མེད། །​འདོད་ཆགས་བྲལ་ཞིང་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཆོས། །​ཀུན་གཞིར་མ་གྱུར་མྱ་ངན་འདས་པ་འཐོབ། །​མཁའ་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་འདི་དག་ཤེས་གྱུར་ན། །​ཞིང་བརྒྱ་རྣམས་སུ་ཐོགས་མེད་འགྲོ་འགྱུར་ཞིང་། །​དེ་དག་ཡིད་ཀྱང་ཆགས་པ་མེད་འགྱུར་བས། །​དེ་ཕྱིར་ཐོགས་མེད་ལམ་ནི་བསྐྱེད་པར་གྱིས། །​བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོར་སྤྱོད་བྱས་ཤིང་། །​སེམས་ཅན་བརྒྱ་ཕྲག་མཐའ་ཡས་གྲོལ་བྱས་ཀྱང་། །​ནམ་ཡང་སེམས་ཅན་དམིགས་སུ་ཡོད་མིན་ཞིང་། །​ཟད་པའང་ཡོད་མིན་མཐའ་ཡས་གྱུར་པའང་མེད། །​ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་འཇིག་རྟེན་ན། །​སེམས་ཅན་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་སྤྲུལ་བྱས་ཏེ། །​སྤྲུལ་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསད་གྱུར་ཀྱང་། །​སྒྱུ་མ་དེ་དག་བསད་པ་ཡོད་མིན་ལྟར། །​འགྲོ་བ་འདི་ཀུན་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་ཏེ། །​འདི་ལ་མཐའ་ནི་ནམ་ཡང་དམིགས་སུ་མེད། །​གང་དག་དེ་ལྟར་མཐའ་ཡས་མོས་བྱས་པ། །​དེ་དག་འཇིག་རྟེན་ན་ནི་ཚོར་བ་མེད། །​གང་དག་རང་བཞིན་མེད་ཆོས་འདི་ཤེས་པ། །​དཔའ་བོ་དེ་དག་འཇིག་རྟེན་མྱ་ངན་འདས། །​འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་སྤྱོད་ཀྱང་ཆགས་མེད་ཅིང་། །​ཆགས་པ་རྣམས་སྤངས་སེམས་ཅན་འདུལ་བར་བྱེད། །​འདི་ན་སེམས་ཅན་འགའ་མེད་སྲོག་མེད་ཀྱང་། །​མི་དབང་རྣམས་ནི་སེམས་ཅན་ཕན་པ་མཛད། །​སེམས་ཅན་ཡོད་མ་ཡིན་ཡང་དོན་མཛད་པ། །​དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་དེ་ནི་དཀའ་བ་ཆེ། །​ཇི་ལྟར་ཆང་བ་བཅངས་ཏེ་བྱིས་པ་ལ། །​སྟོན་ཅིང་ལ་དུ་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་བྱས་ནས། །​དེ་ཡིས་ཆང་བ་སྟོང་པ་མཐོང་ནས་ནི། །​བྱིས་པ་དེ་ནི་ཆོ་ངེས་ངུ་བ་ལྟར། །​དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། །​སེམས་ཅན་ཚུལ་ལ་མཁས་ཤིང་མཁྱེན་པ་རྣམས། །​ཆོས་རྣམས་འདི་དག་གསོབ་གསོག་མཁྱེན་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་དག་ལ་དངོས་པོ་བསྟན་པ་སྟོན། །​ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་བསྟན་པ་འདི་ལ་ནི། །​ཁྱིམ་པའི་རྟགས་སྤངས་རབ་ཏུ་བྱུང་གྱིས་ལ། །​འབྲས་བུ་ཡོད་པའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh68.html?part=UT22084-043-005-457#UT22084-043-005-457