Degé Kangyur volume 43, F.130.b

མཆོག་ཏུ་འགྱུར་གྱིས་ཤེས། །​ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱིས་དེ་སྐད་བསྟན་པའང་མཛད། །​ཁྱིམ་པའི་རྟགས་སྤངས་རབ་ཏུ་བྱུང་གྱུར་ནས། །​འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཡང་ནི། །​ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་དག་ལ་གཞལ་བྱས་ན། །​འབྲས་བུ་ཀུན་མེད་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའང་མེད། །​འོན་ཀྱང་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཐོབ་གྱུར་པ། །​ཀྱེ་མ་མི་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ལྡན་པ་ཡི། །​རྒྱལ་བས་རིགས་པ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་བཤད་ཅེས། །​དེ་དག་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །​དེ་ལྟར་ཞི་བའི་ཆོས་རྣམས་དེ་དག་ལ། །​འདི་དག་དབང་པོ་བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་དང་། །​སྟོབས་དང་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་ཞི་བ་ཞེས། །​མིང་དང་ཚིག་སྟོང་སྙེད་ཀྱིས་བསྟན་པ་མཛད། །​དབང་པོ་འགའ་ཡང་མ་སྐྱེས་སྟོབས་ཀྱང་མིན། །​བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་ཞི་བ་འང་མ་བསྐྱེད་དེ། །​ཆོས་འདི་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་གཟུགས་མེད་ཀྱང་། །​འཇིག་རྟེན་དག་ལ་ཤེས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བཤད། །​འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ཐོབ་པ་ངས་བཤད་པ། །​དེ་ཀུན་མཚན་མ་རྣམ་པར་སྤངས་པ་ཡིན། །​འདི་ན་གང་དག་བདག་གིས་ཐོབ་སེམས་པ། །​དེ་ནི་མ་ཐོབ་ཐོབ་པར་རློམ་སེམས་བྱེད། །​འཇིག་རྟེན་དག་ན་གང་ལ་དངོས་མེད་པ། །​དེ་ལ་ཐོབ་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །​ཐོབ་དང་ཐོབ་མེད་འགྲོ་ལ་བསྟན་མཛད་པ། །​གང་གིས་དེ་ལྟར་ཤེས་དེས་ཐོབ་པ་ཡིན། །​ཀུན་ལས་ཁྱད་ཞུགས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཡིན། །​སེམས་ཅན་དེ་ངས་སེམས་ཅན་མེད་པར་བསྟན། །​དེ་ལ་སེམས་ཅན་ནམ་ཡང་དམིགས་མེད་དེ། །​སེམས་ཅན་མེད་ན་གང་གིས་འཐོབ་པར་འགྱུར། །​ཞིང་དངོས་གང་ལ་ས་བོན་ཡོད་མིན་པ། །​དེ་ལ་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལྟར། །​དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ནམ་ཡང་དམིགས་མེད་ན། །​སེམས་ཅན་མེད་ལ་འཐོབ་པ་ག་ལ་ཡོད། །​སེམས་ཅན་འདི་ཀུན་མྱ་ངན་འདས་པ་སྟེ། །​འདི་ལ་རྩ་བ་ནམ་ཡང་དམིགས་སུ་མེད། །​གང་ཞིག་ཆོས་ཚུལ་འདི་ལ་མོས་གྱུར་པ། །​དེ་ངས་ལྷག་མེད་མྱ་ངན་འདས་པར་བསྟན། །​སངས་རྒྱས་བརྒྱ་མང་ཡང་དག་འདས་གྱུར་པ། །​དེ་དག་གིས་ཀྱང་སེམས་ཅན་ཀུན་མ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh68.html?part=UT22084-043-005-458#UT22084-043-005-458