Degé Kangyur volume 43, F.110.b

ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེའི་མདུན་དུ་བཞག་སྟེ། དེའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་མའི་ཉེ་དུ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་པོ་དག་དང་། ཕའི་ཉེ་དུ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་པོ་དག་དང་། ནེའུ་ལྡངས་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་པོ་དག་དང་། ན་ཆུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་པོ་དག་དང་། སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་དེའི་མདུན་དུ་བཀོད་ནས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པའི་ཁ་ཟས་ཐོགས་ཏེ། གཞན་ཚིག་ཏུ་མ་བརྗོད་ཅིང་ཉིན་མཚན་ཐོག་ཐག་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་ཏེ། དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གཞོན་ནུ་ལོངས་ལ་ཟན་ཟོ། །​ཁྱིམ་འདིར་འདུག་ལ་སྦྱིན་པ་དག་ཀྱང་བྱིན་ཅིག །​བསོད་ནམས་དག་ཀྱང་གྱིས་ཤིག །​བུད་མེད་འདི་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དགའ་བ་དང་། རྩེད་མོ་དང་། དགའ་མགུར་སྤྱད་པ་དག་ཀྱང་གྱིས་ལ་རྒྱལ་པོའི་ཁྱིམ་འདི་ལྟ་བུ་ཡོངས་སུ་མ་བཏང་ཤིག་ཅེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ། །​འོད་སྲུང་དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་དེ་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དེ་ལྟར་འདུས་པ་དེ་དག་ལ་མིག་ཀྱང་མི་ལྟ་ཕྱིར་ཡང་མི་སྨྲ་བར་དེ་བཞིན་དུ་ཅང་མི་སྨྲ་བར་འདུག་ཅིང་ཞག་དྲུག་གི་བར་དུ་ཟན་ཡང་མ་ཟོས་པར་དེ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་དང་འབྲེལ་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་པར་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞིང་ཁ་ཟས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱང་མ་བསྐྱེད་དོ། །​འོད་སྲུང་དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་དེའི་ཕ་མ་དེ་གཉིས་དང་། སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དེ་དག་དང་། ནེའུ་ལྡངས་དེ་དག་དང་། ཉེ་དུའི་ཚོགས་ཆེན་པོ་དེ་དག་དང་། བུད་མེད་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཞིན་ལ་མཆི་མའི་རྒྱུན་བླགས་ཤིང་སྐད་ཕྱུང་སྟེ་ངུད་མོས་བཏབ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་གཏུགས་ཀྱང་དེ་དེ་དག་གི་གདོང་དུ་ཡང་མི་ལྟའོ། །​འོད་སྲུང་དེ་ནས་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དེ་ན་ལྷ་ཞིག་གནས་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་སྟེང་གི་བར་སྣང་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་འདུག་ནས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དེ་དག་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྨྲས་པ། གང་དག་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བརྩོན་པ། །​དེ་དག་ལྷུན་པོ་འདྲ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh67.html?part=UT22084-043-004-653#UT22084-043-004-653