Degé Kangyur volume 43, F.99.b

ཟས་ཀྱི་བྱ་བ་མཛད་པ་ལགས་ནས་ལྷུང་བཟེད་བཞག་སྟེ། ཕྱག་བཅབས་ནས་རྒྱལ་པོ་མུ་ཁྱུད་དང་། སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དེ་དག་ལ་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་ཡང་དག་པར་བསྟན། ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་བཅུག །​ཡང་དག་པར་གཟེངས་བསྟོད། ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་དགའ་བར་མཛད་ནས་གདན་ལས་བཞེངས་ཏེ་གཤེགས་སོ། །​འོད་སྲུང་དེ་ནས་ཁྱེའུ་ཆོས་དང་། ཆོས་བཟང་གཉིས་ཀྱིས་ཕ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་དད་པས་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་ལེགས་པ་ཁོ་ནར་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་མངོན་པར་བྱུང་ངོ་། །དེ་གཉིས་རང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ནས་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་སྨྲས་སོ། །​རབ་འབྱུང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས། །​ངེས་འབྱུང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བསྔགས། །​ཁྱིམ་གནས་ཉོན་མོངས་གནས་པ་སྟེ། །​དཀར་ཆོས་རྣམ་པར་འཇིག་པར་བྱེད། །​གང་ཞིག་དཀར་པོའི་ཆོས་རྣམས་ནི། །​ཉམས་པར་མི་འགྱུར་འཕེལ་འདོད་པ། །​རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །​འཇིག་རྟེན་མགོན་ཐང་མྱུར་དུ་སོང་། །​བསྐལ་པ་བྱེ་བར་རབ་སྤྱད་ཀྱང་། །​འདོད་པ་རྣམས་ལ་ངོམས་པ་མེད། །​ཁྱིམ་ན་གནས་པ་འདོད་རྣམས་ཀྱིས། །​མི་ངོམས་བཞིན་དུ་འཆི་བར་འགྱུར། །​ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཀླུང་རྣམས། །​འབབ་པས་ངོམས་པར་མི་འགྱུར་བ། །​དེ་བཞིན་བྱིས་པ་འདོད་རྣམས་ལ། །​བསྟེན་པས་ནམས་ཀྱང་ངོམས་མི་འགྱུར། །​དཔེར་ན་མེ་ནི་རྩྭ་དག་དང་། །​ཤིང་གིས་ནམས་ཀྱང་ངོམས་པ་མེད། །​དེ་བཞིན་བྱིས་པ་འདོད་རྣམས་ལ། །​བསྟེན་པས་ངོམས་པར་འགྱུར་བ་མེད། །​འཇིག་རྟེན་རྣམ་པར་འདྲེན་རྣམས་ཀྱིས། །​འདོད་པ་འདི་དག་ཆགས་པར་གསུངས། །​དེ་ཕྱིར་ཆགས་པ་ཡོངས་སྤངས་ཏེ། །​རབ་ཏུ་འབྱུང་ཕྱིར་མངོན་བྱུང་ཤིག །​འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་བླ་ན་མེད། །​སྔ་མ་འགའ་ཡང་གང་གི་ཕྱིར། །​ཁྱིམ་གྱི་གནས་ན་གནས་མཛད་ནས། །​བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་བརྙེས་པ་མེད། །​སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་མགོན། །​གང་སུ་མྱ་ངན་འདས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh67.html?part=UT22084-043-004-631#UT22084-043-004-631