Degé Kangyur volume 43, F.100.a

།གང་སུ་མྱ་ངན་འདས་གྱུར་པ། །​ཀུན་གྱིས་དགོན་པར་རབ་དགོན་དུ། །​བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་བརྙེས་པར་གྱུར། །​དེ་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །​བསྟེན་པའི་དགོན་པ་དེ་སློབས་ལ། །​ཁྱིམ་གནས་སྲེད་པ་སྤོང་བྱོས་དང་། །​དེས་ནི་བདེ་ལེགས་ཉིད་དུ་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཁྱིམ་ན་གནས་ནས་ནི། །​སྟོང་གསུམ་ཐམས་ཅད་རིན་ཆེན་གྱིས། །​རབ་ཏུ་བཀང་སྟེ་འཇིག་རྟེན་གྱི། །​མགོན་ལ་ཡོན་དུ་འབུལ་བྱེད་ལ། །​མཁས་པ་གང་ཞིག་ཡིད་བྱུང་ཞིང་། །​ཉེས་པ་ཤེས་ནས་ཁྱིམ་སྤངས་ཏེ། །​སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་སློབ་བྱེད་ལ། །​རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ཚོལ་བྱེད་ཅིང་། །རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་བཙལ་ནས་ཀྱང་། །​གཡེལ་བ་མེད་པས་འདོད་རྣམས་དང་། །​ཁྱིམ་གྱི་གནས་ལ་མི་ལྟ་བར། །​གོམ་པ་བདུན་ནི་འདོར་བྱེད་ན། །​བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་དེ་ལ་ནི། །​སྔ་མས་རིན་གྱི་ཆར་མི་ཆོག །​དེ་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་བསྔགས་པ་ཡི། །​རབ་ཏུ་འབྱུང་ཕྱིར་མྱུར་དུ་དེང་། །​གང་ལ་ཆགས་པ་ཡོད་མིན་པའི། །​ཤེས་པས་རྟག་ཏུ་ངོམས་མེད་ན། །​ཆགས་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་འདས་པའི། །​སངས་རྒྱས་དམ་པ་ཉིད་འཐོབ་འགྱུར། །​མྱུར་དུ་དགོན་པར་གནས་བྱེད་ན། །​འདོད་པའི་སྲེད་པ་སྤོང་འགྱུར་ཏེ། །​ཉེས་པ་ཇི་བཞིན་རྣམ་རིག་ནས། །​དེ་དག་ལས་ནི་སེམས་ལྡོག་འགྱུར། །​ཁྱིམ་ནི་མྱུར་དུ་སྤངས་ནས་སུ། །​དགོན་པ་ལ་ནི་གནས་གྱུར་པ། །​མཁས་པ་ཡང་དག་མཐོང་བ་རྣམས། །​སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སློབ། །གང་དག་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བརྩོན་པ། །​དེ་དག་དབེན་པ་སྟེན་བྱེད་ཅིང་། །​དེ་དག་དགོན་པར་དགའ་འགྱུར་ཞིང་། །​དེ་དག་ཁྱིམ་ལ་དགའ་མི་འགྱུར། །​དེ་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམ་དག་གི །​སྤྱོད་ཡུལ་གནས་དང་སྤྱོད་པ་སྟེ། །​གང་ཞིག་ལམ་འདིར་འཇུག་འགྱུར་བ། །དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་རྙེད་དཀའ་མིན། །​ཆགས་ལ་སོགས་པས་གཟིར་བ་ཡི། །​སེམས་ཅན་གྲོལ་བྱེད་སུ་འདོད་པ། །​དེ་ནི་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ཡིས། །​སྐྲག་ཅིང་དགོན་པ་ཀུན་ཏུ་བསྟེན། །​གང་ཞིག་བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་དང་། །​འཆི་མེད་གོ་འཕང་རྟོགས་པ་དང་། །​འཁོར་ལོ་དམ་པ་བསྐོར་འདོད་པ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh67.html?part=UT22084-043-004-632#UT22084-043-004-632