Degé Kangyur volume 43, F.77.a

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་འདི་ཡང་འདི་ལྟ་སྟེ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་བགྱིད་དུ་སྩོལ་བར་འགྱུར་བ་ལགས་པས་འདིས་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཀུན་དུ་སྲུང་པ་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་པར་བགྱི་འཚལ་ལགས་སོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གནས་བརྟན་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​འོད་སྲུང་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕྱག་གཡས་པ་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་བརྐྱང་ནས་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་གྲངས་མེད་པར་དགེ་བའི་རྩ་བས་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱག་འཇམ་པ། མཆོག་ཏུ་མཉེན་པ། ཀ་ཙ་ལིན་དི་ལྟར་རེག་ན་བདེ་བ་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱི་ཁུ་བས་བསྒོས་པའི་མདོག་འདྲ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པའི་མགོ་བོར་བཞག་སྟེ་བྱུགས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​བྱམས་པ་ཁྱོད་ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་པར་འགྱུར་བའི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ་ན་དམ་པའི་ཆོས་ཀུན་དུ་བསྲུང་བ་དང་། ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་གདུང་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྤྲོ་བར་གྱིས་ཤིག །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པའི་སྤྱི་བོར་ཕྱག་གཡས་པ་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་བཞག་མ་ཐག་ཏུ་དེ་ནས་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ལན་གསུམ་དུ་རབ་ཏུ་གཡོས་ཏེ། གཡོས། རབ་ཏུ་གཡོས། ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་གཡོས། འགུལ། རབ་ཏུ་འགུལ། ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་འགུལ། ལྡེག །​རབ་ཏུ་ལྡེག །​ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་ལྡེག་ཅིང་། འཇིག་རྟེན་དུ་སྣང་བ་ཆེན་པོ་ཡང་བྱུང་བར་གྱུར། ས་བླ་བ་དང་། བར་སྣང་ལ་གནས་པ་དང་། འོག་མིན་གྱི་བར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་ལ་འཕགས་པ་བྱམས་པ་ཁྱོད་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་སྨན་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་བདེ་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་དང་། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེའི་དོན་དང་། སྨན་པ་དང་།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh67.html?part=UT22084-043-004-586#UT22084-043-004-586