Degé Kangyur volume 43, F.76.b

བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཞིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་འདོམས་པར་བགྱིད་ན་དེ་ནི་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་མང་པོར་ཡང་ཆབ་འཚལ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་ཡང་སྨན་ཐོགས་པར་འགྱུར་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདུང་དང་། ཆོས་ཀྱི་གདུང་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་གདུང་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཡང་འགྱུར་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གང་ཡོངས་སུ་སྒྲུབ་པར་བགྱིད་པའི་བགྱི་བ་དེ་དང་། དོན་དེ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་པར་རྔོ་མི་ཐོག་ལགས་ཀྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་འདི་འཁོར་འདི་ཉིད་དུ་འདུས་ཏེ་མངོན་དུ་མཆིས་ལགས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདི་ལ་བཀའ་སྩོལ་ཅིག་དང་། འདིས་ནི་སླད་མའི་ཚེ་སླད་མའི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་པར་འགྱུར་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་གྲངས་མ་མཆིས་པར་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པའི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདི་འཛིན་པར་འགྱུར། རྒྱས་པར་བགྱིད་པར་འགྱུར་ལགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འོག་ཏུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་ལགས་པའི་སླད་དུ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་བགྱི་ན་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་བུ་ཐུ་བོ་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་སྲིད་བགྱིད་དུ་སྩོལ་བར་འགྱུར་ལགས་པས་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་དེ་ཉིད་མཆིས་བཞིན་དུ་ཡང་རྒྱལ་སྲིད་ལ་སྤྲོ་བར་བགྱིད་ཅིང་ཆོས་དང་ལྡན་པར་ཡང་འགྱུར་ལ། དེ་འདི་སྙམ་དུ་ཡང་སེམས་ལགས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་འདིའི་འོག་ཏུ་ནི་བདག་གིས་རྒྱལ་པོ་བགྱིའོ། །​སྙམ་ནས་དབུགས་འབྱིན་པ་ཐོབ་པར་ཡང་འགྱུར་ཞིང་། འདི་ལྟར་རྒྱལ་པོའི་བགྱི་བ་གང་དག་ལགས་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་མངོན་པར་བརྩོན་པར་བགྱིད་པ་དེ་བཞིན་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདས་པ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh67.html?part=UT22084-043-004-585#UT22084-043-004-585