The Mahāsūtra “On Entering the City of Vaiśālī”

Kangyur volume 91, folio 63a

སྭཱ་ཧཱ། བདེན་པ་དང་། བདེན་པའི་ཚིག་གང་གིས་འཇིག་རྟེན་ན་སངས་རྒྱས་བླ་ན་མེད་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ན་ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་བླ་ན་མེད་པའི་བདེན་པ་དང་། བདེན་པའི་ཚིག་དེས་བདག་གི་རིམས་ནད་སོང་ཤིག །མ་འདུག་ཅིག་སྭཱ་ཧཱ། སིདྡྷྱནྟུ་མནྟྲ་པ་དཻ། །ཏ་ར་ཏུ། བིདྱ་ཏཾ་བྲཧྨ་ཨ་ནུ་མོ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། སྐུད་པ་ནག་པོ་ལ་ལན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཟླས་ཏེ། མདུད་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དོར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། དགེ་སློང་དེ་དག་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །འཕགས་པ་རིམས་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱ་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། །།༄༅། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཧེ་བྷ་ག་བཱ་ན་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཀུ་མཱ་ར། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བ་ལ་བི་དྷི་ཛྙ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ནཱཾ། ནཱ་གཻ་སྟི་ཏིཥྛ་སརྦ་སཏྭཱ་ནཱཾ་སྭཱ་ཧཱ། འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ༄༅། །མདངས་ཕྱིར་མི་འཕྲོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཻ་ཌཱུརྱའི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་མ་མ་རཀྵ། སཱ་ག་རེ་མ་ཧཱ་སཱ་ག་རེ། པུ་རུ་ཙེ་པུ་རུ་ཙུ་རུ། ས་མ་ནེ་མེ། དེ་བ་བེ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་སྭཱ་ཧཱ། གླ་རྩི་དང་། ཤུ་དག་དང་། བྷི་སུ་ནག་པོ་ལ་ལྡེ་གུ་བྱས་ཏེ། ལྐོག་མར་ཐིག་ལེ་བྱས་ཏེ་སྔགས་ལན་བདུན་བཟླས་ན། འབྱུང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དེའི་མདངས་འཕྲོག་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཀྱི། བལྟ་བར་ཡང་མི་ནུས་སོ་རྫོགས་སོ།། ༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་བཻ་ཤཱ་ལཱི་པྲ་བེ་ཤ་མ་ཧཱ་སཱུ་ཏྲཾ། བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ཆེན་པོ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདམ་བུའི་ཁྲོད་ན་གཟིངས་པའི་འདུག་གནས་ན་བཞུགས་ཏེ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ག་ལ་བ་དེར་འདོང་ངོ་།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh628.html#source-link-1