Degé Kangyur volume 42, F.251.b

སྟོན། །​ཆུས་ཁྱེར་བདག་ལ་འགྲམ་ནི་བསྟན་དུ་གསོལ། །​མུན་པ་བདག་ལ་སྒྲོན་མ་མཛད་དུ་གསོལ། །​རྨར་གྱུར་བདག་ལ་རྨ་མེད་མཛད་དུ་གསོལ། །​སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་བདག་གི་ཟུག་རྔུ་ཕྱུང་། །​ཁྱོད་ཀྱིས་ངན་འགྲོ་དག་ལས་བདག་ཐར་མཛོད། །​སྲིད་པར་དམིགས་པ་འཛིན་པ་གཅད་དུ་གསོལ། །​ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ལམ་གྱི་ལམ་ཆེན་གྱིས། །​མྱ་ངན་ཆུ་ཆེན་ཕ་རོལ་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །​སྲོག་ནི་ཟད་པའི་ཆོས་ཅན་ཚེ་ཡང་ཐུང་། །​དགེ་བ་བར་ཆད་མང་པོ་འབྱུང་བ་སྟེ། །​བསོད་ནམས་རྣམ་སྨིན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་འགྲུབ། །​བདག་གིས་དལ་བ་དོན་རྙེད་གཅིག་ངེས་གསུངས། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་ལྟར་བག་མཆིས་འགྱུར། །​ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་མཆོག་སྤྱད་པ། །​འགྲོ་བ་སྲིད་པའི་འཆིང་ལས་ཐར་འགྱུར་བ། །​འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་ལུང་སྟོན། །ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དོན་གྲུབ་བློས་རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་མཁྱེན་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་བསྟན་ཏོ། །​རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་དེ་ཐོས་ནས། རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐོབ་བོ། །​མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ཡང་ཐོབ་སྟེ། དེ་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་ནས་མེ་ཏོག་རྣམས་མངོན་པར་སྤྲུལ་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལ་གཏོར། མངོན་པར་གཏོར་ཏོ། །​ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་བར་སྣང་དེ་ལས་བབས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དོན་གྲུབ་བློ་དེ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་མངོན་པར་བསྟོད་པ། མཚན་མཆོག་ལྡན་པ་དྲི་མེད་ཟླ་བའི་ཞལ། །​གསེར་མདོག་འདྲ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​རྡུལ་བྲལ་ཁྱོད་འདྲ་སྲིད་པ་གསུམ་མ་མཆིས། །མཉམ་མེད་མཁྱེན་ཆེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​རྒྱལ་བའི་དབུ་སྐྲ་འཇམ་མཛེས་སྣུམ་ཞིང་བཟང་། །​ཁྱོད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་འདི་ན་རི་རྒྱལ་བཞིན། །​གཙུག་ཏོར་མི་མཐོང་ཁྱོད་དང་མཚུངས་མ་མཆིས། །​ཐུབ་པ་ཁྱོད་ཀྱི་སྨིན་མཚམས་མཛོད་སྤུ་མཛེས། །​ཀུན་ད་ཟླ་བ་ཁ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh62.html?part=UT22084-042-003-321905#UT22084-042-003-321905