Degé Kangyur volume 42, F.226.b

ཤེས་རབ་འཕེལ་བར་བྱེད། །​རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །​གཙོ་མཆོག་དག་ནི་བྱེད་པར་འགྱུར། །​ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མཆོག་གྱུར་པས། །​དོན་རིག་འཇིགས་པ་ཅི་ཡང་མེད། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་པོས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་བུའི་ཆོས་གྱ་ནོམ་པ་དག་ལ་སུ་ཞིག་སློབ་པར་མི་བགྱིད་དེ། བདག་ཅག་ནི་སྔོན་དང་དང་པོ་ནས་ལེ་ལོ་ཅན་དུ་གྱུར་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ལ་རེ་བ་མ་མཆིས་ཤིང་བདག་ཅག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པ་མ་མཆིས་པ་ན། འདི་ལྟར་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པས་བདག་ཉིད་ངེས་པར་བྱུང་བར་གྱུར་པ་ལགས་སོ་སྙམ་སེམས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་དེང་སླན་ཆད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གཟེངས་སྟོད་ཅིང་། སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་དགོད་པར་བགྱིད་ལགས་སོ། །​དེའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་མཛད་པ་ལགས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པའི་ཚེ་སེམས་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ་རྟག་པར་དེ་ལྟ་བུའི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་དངོས་པོ་ཤ་སྟག་མཛད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་དེ་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མ་མཆིས་ན། སེམས་ཅན་གཞན་ལ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་འཚལ་བས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟ་བུའི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་དངོས་པོ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་འབའ་ཞིག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་བརྩེ་བའི་སླད་དུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པའི་ཚེ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་དངོས་པོ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཚད་མ་མཆིས། དཔག་ཏུ་མ་མཆིས། གྲངས་མ་མཆིས་པ་དག་སྤྱད་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་དེ་ལྟ་བུའི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་དངོས་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱད་དེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏེ། སེམས་ཅན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh61.html?part=UT22084-042-002-877#UT22084-042-002-877