Degé Kangyur volume 42, F.220.a

པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་དང་པོ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཟླ་བར་ཐུགས་དམ་བཞེས་པ་ལགས་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་དམ་བཞེས་པ་ལགས་པར་གྱུར་ན་ད་ལྟར་ཡོངས་སུ་བཟླ་བར་མཛད་པའི་སེམས་ཅན་ད་དུང་མ་བས་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འོག་ཏུ་གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་མཆིས་ནས། དགེ་སློང་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་སྟོན་པ་ཆེན་པོ་སྔོན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཟླ་བར་ཐུགས་དམ་བཞེས་སོ་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ད་དུང་མ་ཟད་པར་བདག་ཉིད་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་པ་དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེས་རྒོལ་བ་ཞིག་མཆིས་པར་གྱུར་ན། དེ་ལ་ཇི་སྐད་དུ་ལན་གདབ་པར་བགྱི་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་གླང་པོ་ཆེའི་ལག་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་དེ་སྐད་དུ་རྒོལ་བར་གྱུར་ན་དེ་ཉིད་ལ་སླར་འདི་སྐད་དུ་དྲིས་ཤིག །​ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་སེམས་ཅན་ཡིན་པར་འདོད། དེ་གལ་ཏེ་འདི་སྐད་དུ་ཕུང་པོ་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཁམས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་སེམས་ཅན་ཡིན་པར་འདོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ན་དེ་ཉིད་ལ་སླར་འདི་སྐད་དྲིས་ཤིག །ཅི་ཕུང་པོ་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཁམས་འདུས་ཤིང་ཚོགས་པ་ལ་སེམས་ཅན་ཡིན་པར་འདོད་དམ། འོན་ཏེ་བྲལ་ཞིང་གྱེས་པར་གྱུར་པ་ལ་སེམས་ཅན་ཡིན་པར་འདོད། དེ་གལ་ཏེ་འདི་སྐད་དུ་ཕུང་པོ་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཁམས་འདུས་པ་ལ་སེམས་ཅན་ཡིན་པར་འདོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ན་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲོས་ཤིག །​ཁྱོད་བདག་ཉིད་ཀྱིས་ལན་བཏབ་ཟིན་ཏོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདུས་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཡིན་ལ་ཕུང་པོ་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཁམས་ནི་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་གསུངས་པ་ཡང་བྲལ་ཞིང་གྱེས་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་གྱི་ཚོགས་ཤིང་འདུ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་བྲལ་ཞིང་གྱེས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་དགྱེས་པ་ཡིན་གྱི་འདུས་ཤིང་ཚོགས་པ་ལ་དགྱེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚོགས་ཤིང་འདུས་པ་ལ་སེམས་ཅན་མེད་པས་སོ། །​དེ་གལ་ཏེ་འདི་སྐད་དུ་ཕུང་པོ་དང་།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh61.html?part=UT22084-042-002-864#UT22084-042-002-864