Degé Kangyur volume 42, F.173.a

ལེན་པ་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་པོ་གང་མཚན་མ་འདི་ལ་གནས་པར་གྱུར་ན་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་སྐྱེད་པར་བྱེད་ལ། གང་མཚན་མ་དེ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ན་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་སྐྱེད་པར་བྱེད་པས་སོ། །​དངོས་པོའི་མཚན་མའམ། རྫས་ཀྱི་མཚན་མའམ། ཕུང་པོའི་མཚན་མའམ། སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་མཚན་མའམ། ཁམས་ཀྱི་མཚན་མའམ། ཆོས་ཀྱི་མཚན་མའམ། ཆོས་མ་ཡིན་པའི་མཚན་མ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ན་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་སྐྱེད་པར་བྱེད་པས་དེའི་ཕྱིར་གང་པོ་ཇི་ཙམ་དུ་ལེན་པའི་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ལོག་པའི་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་མཚན་མ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་བྱམས་པའི་སེམས་སྒོམ་པར་བྱེད་པས་སེམས་ཅན་འཇིག་པའི་ཕྱིར་དང་། མཚན་མ་འཇིག་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཡང་འཇིག་པ་ཉིད་དོ། །​དངོས་པོ་འཇིག་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བ་ཡང་འཇིག་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་བཤིག་ནས་བྱམས་པ་སྒོམ་པར་བྱེད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་བྱམས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་དམིགས་པ་མེད་པའི་བྱམས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​དེ་ལྟ་བུའི་དམིགས་པ་མེད་པའི་བྱམས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བྱམས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཀྱི་བྱམས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱམས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​གང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱམས་པ་གང་ཞེ་ན། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱམས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​གཞན་ཡང་གང་པོ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱམས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​གང་པོས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་བགྱིས་ན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་ཞེས་བགྱི་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། གང་པོ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཆོས་སོ་ཞེའམ། འདི་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སེམས་པར་མི་བྱེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་པོ་གལ་ཏེ་ཆོས་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ན་དེ་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པས་གལ་ཏེ་ཆོས་མེད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh61.html?part=UT22084-042-002-770#UT22084-042-002-770