Degé Kangyur volume 90, F.262.a

བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུར་སྐྱེས་ནས་ས་བཅུ་རིམ་གྱིས་བགྲོད་དེ། བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱིས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​རིག་པ་ཆེན་མོ་འདིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། གསེར་དང་། དངུལ་དང་། བཻ་ཌཱུརྱ་ལ་སོགས་པ་ལ་མཆོད་རྟེན་བཏབ་ན། དེ་གདོན་མི་ཟ་བར་རྒྱལ་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུར་སྐྱེས་ནས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​གཞན་ཡང་རིག་པ་ཆེན་མོའི་སྔགས་འདིས་བཏབ་ན་མཆོད་རྟེན་གཅིག་བཏབ་ན་ཡང་བྱེ་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་རོ། །​རིག་པ་ཆེན་མོ་འདིས་མ་བཏབ་ན་བྱེ་བ་བཏབ་ཀྱང་གཅིག་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གོང་མ་བཞིན་ནོ། །​རིག་པ་ཆེན་མོ་དེའི་སྔགས་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཏདྱ་ཐཱ། སཱུཀྵྨེ། སཱུཀྵྨེ། ཤཱནྟེ་ཤཱནྟེ། ནིར་ཀུ་ལེ། ཡ་ཤོ་ཏེ་ཛོ། སརྦ་བུདྡྷེ། ཨ་དྷིཥྛཱ་ན། ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ། ཨ་ནུ་མི་དེ་སྭཱ་ཧཱ། འདིའི་ཆོ་ག་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། འཇིམ་པའི་གོང་བུ་ལ་ལན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ཏེ། མཆོད་རྟེན་གཅིག་བཏབ་ན་བྱེ་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་རོ། །​བརྒྱ་བཏབ་པའི་གྲངས་དང་ཕན་ཡོན་ནི་འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བརྗོད་པར་མི་ནུས་སོ། སྟོང་བཏབ་པའི་གྲངས་དང་ཕན་ཡོན་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བརྗོད་པར་མི་ནུས་སོ། །​ཁྲི་བཏབ་པའི་གྲངས་དང་ཕན་ཡོན་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བརྗོད་པར་མི་ནུས་སོ། །​འབུམ་བཏབ་པའི་གྲངས་དང་ཕན་ཡོན་ནི་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བརྗོད་པར་མི་ནུས་སོ། །​དེ་བས་ན་མཆོད་པའི་རྟེན་ལྔ་མན་ཆད་གདབ་པའི་མཆོད་པའི་ཆོ་གར་བྱ་བ་ནི་ཐོག་མར་མཆོད་རྟེན་བརྩིག་པའི་གནས་སམ། མཆོད་རྟེན་གྱི་འཇིམ་པའི་གནས་སམ། མཆོད་རྟེན་གྱི་འཇིམ་པའི་གནས་གང་ནས་བླངས་པའི་གནས་དེར་ས་བདག་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཅིང་ས་ལ་གནས་པའི་གདོན་བགེགས་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་མཆོད་རྟེན་དང་། དགེ་བ་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པ་རྣམས་མཚམས་གཅད་པར་བྱ་སྟེ། ཐིག་སྐུད་ལ་རིག་པ་ཆེན་མོའི་སྔགས་འདིས་གདབ་སྟེ། ཨོཾ་བཛྲ་སཱུ་ཏྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བརྗོད་ནས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh601.html?part=UT22084-090-045-223#UT22084-090-045-223