Degé Kangyur volume 90, F.264.b

བཞིར་མཆོད་རྟེན་བཞུགས་པའི་ས་ཀུན་དུ་གུར་གུམ་དང་། ཙནྡན་གྱི་ཆུས་ཟླུམ་པོར་བསྐུས་ལ། སྲད་བུས་ཐིག་བཏབ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་བར་བྱ་སྟེ། དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་བ་ཡང་མཆོད་རྟེན་ལྔར་བཏབ་ན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་དང་ལྔར་བྲི་བར་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་མཆོད་རྟེན་གྱི་གྲངས་བརྒྱའམ། སྟོང་གང་བཏབ་པ་དེའི་གྲངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཤོང་ཚད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རེའུ་མིག་རྡོ་རྗེ་དྲ་བའི་ཐིག་གིས་ས་གཅད་པར་བྱའོ། །​མཆོད་རྟེན་གཞག་པའི་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པར་བྲི་བར་བྱའོ། །​དེ་ནས་མཆོད་རྟེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ་རིག་པ་ཆེན་མོའི་སྔགས་འདི་བརྗོད་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལོ། །​ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་སྟུ་པེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་བཟླས་ཏེ་མཆོད་རྟེན་བཞག་ན་བདག་དང་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱོད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་མཆོད་རྟེན་དགོད་པའི་རིམ་པ་ནི་དང་པོ་དབུས་སུ་དགོད། དེ་ནས་ཤར་དུ་དགོད། དེ་ནས་ལྷོར་དགོད། དེ་ནས་ནུབ་ཏུ་དགོད། དེ་ནས་བྱང་གི་བར་དུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དགོད་པར་བྱའོ། །​དགོད་པའི་ཚེ་རིག་པ་ཆེན་མོའི་སྔགས་འདི་བརྗོད་པར་བྱའོ། །​ཨོཾ་བཛྲ་པདྨ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་ལ་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །​ཞེས་བྱས་ལས་གཞི་དང་། ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་། རྒྱ་མཚོའི་མཇིང་ཐམས་ཅད་མཆོད་རྟེན་གྱིས་གང་བར་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་དམིགས་སོ། །གཞན་ཡང་མཆོད་རྟེན་རེ་རེ་བཏབ་ནས་ཐལ་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་དུ་བཞུགས་ལ། སྤོས་དང་། མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པ་རྣམ་པ་ལྔས་མཆོད་ཅིང་བཞུགས་སུ་གསོལ། མཆོད་རྟེན་གྱི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་བསྐུ་བ་ནི་ཞི་བའི་དཀར་པོ། རྒྱས་པའི་སེར་པོ། དབང་གི་དམར་པོ། བསྲུང་བའི་ལྗང་གུར་དམིགས་ཏེ། ན་བཟའ་ཡང་དེ་དེ་བཞིན་དུ་གསོལ་ལ་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་དམིགས་སོ། །​དེ་ནས་མཆོད་རྟེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བྱ་སྟེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཡི་གེ་རཾ་དམར་པོ་གནས་པ་ལས་རིག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh601.html?part=UT22084-090-045-233#UT22084-090-045-233