Degé Kangyur volume 90, F.233.a

བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ལས་ཐར་ནས་ཀྱང་ལྷར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​སུ་ཞིག་འདི་ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་ལན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་རྩ་གཅིག་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པ་དེ་འཇིག་རྟེན་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པའི་འོས་སུ་འགྱུར་རོ། །​ཚེ་རིང་བར་འགྱུར་རོ། །​ནད་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །​རྟག་ཏུ་སྤྲོ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཤི་འཕོས་ནས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྣ་ཚོགས་པ་ཐ་དད་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེར་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་ཕྲད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་དབུགས་འབྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་ལུང་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ལ་སྣང་བ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཕྱག་རྒྱ་བཅིང་བ་ནི་སོར་མོ་བཅུའི་ཐལ་མོ་ལ་སྡིགས་མཛུབ་གཉིས་བཀུག་སྟེ་མཐེ་བོང་གཉིས་དང་སྦྱར་ལ། དེ་ནས་གཟུངས་འདི་དྲན་པར་བྱའོ། །​དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་བཞི་པ་བྱས་ཏེ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་བཀྲམ་ལ་སྣ་ཚོགས་པའི་བདུག་པས་བདུག་ཅིང་། པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་དམིགས་ལ་ཕྱག་བྱ་ཞིང་། དེ་ནས་གཟུངས་བརྒྱད་བརྒྱ་བཀླག་པར་བྱའོ། །​དེ་ལྟར་ལན་ཅིག་བཀླགས་པ་ཙམ་གྱིས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་དང་མཉམ་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་ཅིང་བསྙེན་བཀུར་དང་རི་མོར་བྱས་པ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་ཆེན་པོའི་སྤྲིན་གྱིས་མཆོད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་བརྗོད་པར་འགྱུར་རོ། །​སེམས་ཅན་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ལས་སྐྱེས་པའི་སྲས་སུ་རིག་པར་བྱའོ། །​སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་ཞིང་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱན་དང་མཉམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh594.html?part=UT22084-090-038-251#UT22084-090-038-251