Degé Kangyur volume 90, F.224.a

འགྱུར་རོ། །​སྨྱུང་བ་མ་བྱས་པ་ཡང་སྨྱུང་བ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །​མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱས་པ་ཡང་སྡིག་པ་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །​སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཡང་མ་ལུས་པར་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །​བུད་མེད་བུ་འདོད་པ་གང་ལ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་འདི་འཆང་ན་བུ་འདོད་པ་དེས་དེ་རྙེད་དེ། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དང་སྟོབས་རྣམས་ཀྱང་རབ་ཏུ་རྙེད་པར་འགྱུར་རོ། །​འདི་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​མི་ནད་དང་། ཕྱུགས་ནད་དང་། གནག་ནད་དང་། ཡམས་ཀྱི་ནད་དང་། འཚེ་བ་དང་། ནད་འགོ་བ་དང་། གནོད་པ་དང་། འཁྲུག་པ་དང་། ཕ་རོལ་གྱི་དམག་ཚོགས་འོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་པའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་པོ་འདི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོ་ལ་བཏགས་ཏེ། རིམ་གྲོ་ཆེར་བྱས་ཏེ། མཆོད་པ་ཆེན་པོ་བྱས་ལ། གྲོང་ཁྱེར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒོ་འམ། གྲོང་ངམ། གྲོང་ཁྱེར་རམ། གྲོང་རྡལ་ལམ། ལྗོངས་སམ། དགོན་པའི་གནས་སུ་གཟུགས་སོ། །​གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་པོ་འདི་རིམ་གྲོ་ཆེར་བྱས་ཏེ། བཙུགས་མ་ཐག་ཏུ་གཡུལ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །​ཡམས་ཀྱི་ནད་དང་། འཚེ་བ་དང་། ནད་འགོ་བ་དང་། གནོད་པ་དང་། འཁྲུག་པ་དང་། ཕ་རོལ་གྱི་དམག་ཚོགས་འོང་བ་རྣམས་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །​ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཥྚོཾ་བནྡྷ་བནྡྷ་མ་མ་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཥྚཱོཾ་བནྡྷ་བནྡྷ་བཛྲ་མ་མ་རཀྵ་རཀྵ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་ཨ་ནཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏི་མུརྡྷ་ནི་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཤི། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། དྷ་ཀ་དྷ་ཀ །​ད་ར་ད་ར། བི་ད་ར་བི་ད་ར། ཙྪིནྡ་ཙྪིནྡ། བྷིནྡ་བྷིནྡ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ། ཁ་ས་མེ་ཁ་སེ་མེ། བཻ་རེ་བཻ་རེ། སཽ་མེ་སཽ་མེ། སརྦ་བུད་དྷ་ཨ་དྷིཥྞཱ་ན་ཨདྷིཥྛི་ཏ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh592.html?part=UT22084-090-036-317#UT22084-090-036-317