Degé Kangyur volume 90, F.205.b

འདོགས་ནུས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ལྷ་ཚངས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དབང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ལེགས་ལྡན་དྲག་པོ་དཀའ་ཐུབ་ཟློག་མའི་བདག་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ཆུ་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ལེགས་ལྡན་སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྔས་ཕྱག་བྱས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ལེགས་ལྡན་དགའ་བྱེད་དབང་ཕྱུག་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གྲོང་ཁྱེར་སུམ་བརྩེགས་འཇིག་པར་བྱེད་པ་ཁ་ཆེ་ཞིང་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ན་གནས་པར་མོས་པ་མ་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱག་བྱས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་པདྨའི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེའི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ནོར་བུའི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་ཀྱི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་རིན་པོ་ཆེའི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞོན་ནུའི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གླང་པོའི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གཏི་མུག་གི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆགས་པའི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔའ་བརྟན་པའི་སྡེ་མཚོན་ཆའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མི་བསྐྱོད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་རྒྱ་མཚོ་འཇོམས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་བཻ་ཌཱུརྱའི་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh590.html?part=UT22084-090-034-398#UT22084-090-034-398