Degé Kangyur volume 41, F.290.b

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འོངས་པ་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་གོ་གྱོན་པ། འཇུག་པ་ཆེན་པོས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་གྱིས། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཁྱོད་ཀྱིས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འདི་དག་ལ་རིམ་གྲོ་སྐྱེད་ལ་ཆོས་དྲིས་ཤིག །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འདི་དག་གི་སྨོན་ལམ་ཉོན་ཅིག །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འདི་དག་གི་སྨོན་ལམ་ནི་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དང་། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པ་གང་སུ་དག་གིས་བདག་ཅག་མཐོང་བར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་གྱུར་ཏེ། བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་ཉི་ཤུར་འཁོར་བ་ཕྱིར་བསྙིལ་བར་གྱུར་ཅིག །​ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །​བུད་མེད་གང་གིས་བདག་ཅག་གི་མིང་ཐོས་ན་ཡང་མྱུར་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་ལས་འགྱུར་བར་ཤོག་ཤིག་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་སྨོན་ལམ་དང་ལྡན་པ་དག་གོ །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་བསྟན་ཏེ། རྫུ་འཕྲུལ་དེ་དག་ཕྱིར་བརྟུལ་བ་མཛད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ཡང་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་ནི་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་པ་ཡང་བགྱིད། སྒྱུ་མ་མ་མཆིས་པར་ཡང་བགྱིད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐྱེ་ཡང་སྐྱེ། འགག་ཀྱང་འགག་སྟེ། གང་ལ་སྐྱེ་བ་དང་། འགག་པ་མ་མཆིས་པ་དེ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་སློབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་བླ་མས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བྱ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh59.html?part=UT22084-041-004-561#UT22084-041-004-561