Degé Kangyur volume 41, F.281.b

སོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཡུན་རིང་པོ་ནས་བཟོད་པ་ཐོབ་ཀྱང་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱའོ། །​ཞེས་བྱ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་གཅིག་ཀྱང་སྐྱེ་བ་མེད་ན། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ཇི་ལྟར་སེམས་ཅན་གཞན་དག་བྱང་ཆུབ་ལ་ཡང་དག་པར་གཟུད་པར་བྱ། སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོ་བོ་ནི་སེམས་ཅན་གང་ཡང་བྱང་ཆུབ་ལ་ཡང་དག་པར་མི་འཛུད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་མེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་དབེན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་གང་གིས་སེམས་ཅན་དམིགས་པ་དེས་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་དམིགས། གང་གིས་བྱང་ཆུབ་དམིགས་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ལ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཡང་དག་པར་འཛུད་པར་བྱེད་ཀྱིས། རིགས་ཀྱི་བུ་བདག་གིས་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་མ་དམིགས། སེམས་ཅན་ཡང་མ་དམིགས་པས། དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་འཛུད་པར་མི་བྱེད་དོ། །​མཉམ་པ་ཉིད་ནི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྨོན་པར་བྱེད་པ་ཡང་མེད་དེ། དེ་ལས་ལྡོག་པ་ཡང་མེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མཉམ་པ་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པས་དེ་ལྟར་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་སྨོན་པ་མེད་དོ། །​ལྡོག་པ་མེད་དོ། །​དེའི་ཕྱིར་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་ལ་གང་ནས་ཀྱང་འོང་བ་དང་། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད་དེ། དེ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་མཉམ་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་སྟེ། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སྨོན་པ་གང་ཡང་མེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་གང་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་སྐད་དུ་དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་པོ་ནས་བཟོད་པ་ཐོབ་ན། ཅིའི་ཕྱིར་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བྱའོ། །ཞེས་བྱ་བར་སེམས་མི་སྐྱེད་ཅེས་ཟེར་བ་ནི། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་གང་གིས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་ངམ། སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་དེ་ནི་མ་མཐོང་སྟེ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སེམས་ལ་གཟུགས་མེད་ཅིང་བསྟན་དུ་མེད་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་མིང་ཙམ་སྟེ། ཡིད་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པས་བྱང་ཆུབ་ཅེས་བྱ་བ་འམ། སེམས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མིང་ཙམ་སྟེ། མིང་ཙམ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དབེན་ཞིང་བྱེད་པ་མེད་པའོ། །​སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལ་ས་བསམས་ནས་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པར་བྱ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་མེད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh59.html?part=UT22084-041-004-543#UT22084-041-004-543