Degé Kangyur volume 41, F.281.a

དེ་ལྟར་ན་ནམ་མཁའ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་གཉིས་སུ་མེད་དེ་གཉིས་སུ་དབྱེར་མེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་སྐད་ཟེར་བ་ལ་གང་གཟུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། གང་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་། གང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་གཟུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བུ། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བུ། སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་གཟུགས་ཀྱི་རྟག་པའམ། མི་རྟག་པ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་ངམ། སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་དེ་ནི་མ་མཐོང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་གང་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན། མི་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའམ་འགྲིབ་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ། སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་དེ་ནི་མེད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ཆོས་གང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡང་མེད། འགྲིབ་པ་མེད་པ་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​སྨྲས་པ། དེས་ཆོས་ཅིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཞེས་བྱ། སྨྲས་པ། དེས་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཤེས་པ་དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཚེ་མི་རྟོག །​རྣམ་པར་མི་རྟོག་གོ །​གང་གི་ཚེ་མི་རྟོག །​རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་དེའི་ཚེ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའམ་འགྲིབ་པར་བྱེད་པ་མེད་དེ། གང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའམ། འགྲིབ་པ་མེད་པ་དེ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་གཟུགས་ཀྱི་མཉམ་པ་ཉིད་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཟུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའོ། །​ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སེང་གེའི་རྩལ་གྱིས། མངོན་པར་བསྒྲགས་པའི་སྒྲས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh59.html?part=UT22084-041-004-542#UT22084-041-004-542