Degé Kangyur volume 90, F.122.a

ནད་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་དུ་གསོལ། བསྲུང་དུ་གསོལ། ཙི་རི་ཙི་རི། བི་རི་བི་རི། དྷི་རི་དྷི་རི། བི་ག་ཏ། ཨཱ་བ་ར་ཎེ། བི་ཤོ་དྷ་ནེ། བི་བི་དྷ། ཨཱ་པ་ར་ཎ། བི་ནཱ་ཤ་ནི། མུ་རི་མུ་རི། མུ་ཙི་མུ་ཙི། མུ་ལི་མུ་ལི། ཙི་ལི་ཙི་ལི། ཀི་ལི་ཀི་ལི། མི་ལི་མི་ལི། ཀ་མ་ལེ། བི་མ་ལེ། ཛ་ཡེ་བི་ཛ་ཡེ། བི་ཛ་ཡཱ། བ་ཧེ་ཛ་ཡ་བ་ཏི། བི་ཤེ་ཥ་བ་ཏི། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རིག་པ་ཆེན་པོའི་ཅོད་པན་དང་། ཕྲེང་བ་མངའ་བ་ཆ་བྱད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མང་པོ་མངའ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རིག་པའི་ལྷ་མོ་ཆེན་མོ། སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ། བདག་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ནས་བསྲུང་དུ་གསོལ། བསྲུང་དུ་གསོལ། ཧུ་རུ་ཧུ་རུ། མུ་རུ་མུ་རུ། རཀྵ་རཀྵ་མ་མ། མགོན་མ་མཆིས་པ། སྐྱབས་མ་མཆིས་པ། དཔུང་གཉེན་མ་མཆིས་པ། བདག་ལ་བསྲུང་དུ་གསོལ། བསྲུང་དུ་གསོལ། བདག་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཙཎྜེ་ཙཎྜེ། ཙཎྜེ་ཙཎྜེ། ཙཎྜེ་ཎི། ཙཎྜེ་ཎི། བེ་ག་བ་ཏི། སརྦ་དུཥྚ་ནི་བཱ་ར་ཎི། བི་ཛ་ཡ། བཱ་ཧི་ནི། ཧུ་རུ་ཧུ་རུ། མུ་རུ་མུ་རུ། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ། ཏུ་རུ་ཏུ་རུ། ཨཱ་ཡུཿཔཱ་ལི་ནི། སུ་ར་བ་ར་པྲ་མ་ཐ་ནི། སརྦ་དེ་བ་ག་ཎ་པཱུ་ཛི་ཏེ། ཙི་རི་ཙི་རི། དྷི་རི་དྷི་རི། ས་མནྟ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ། པྲ་བྷེ་པྲ་བྷེ། སུ་པྲ་བྷེ། སུ་པྲ་བྷ། བི་ཤུད་དྷེ། སརྦ་པཱ་པ་བི་ཤུདྡྷེ། སརྦ་པཱ་པ་བི་ཤོ་དྷ་ནེ། དྷུ་རུ་དྷུ་རུ། དྷ་ར་ནི། དྷ་རེ་དྷ་རེ། དྷ་ར། སུ་མུ་སུ་མུ། སུ་མུ་སུ་མུ། མུ་སུ་མུ་སུ། རུ་རུ་ཙ་ལེ། ཙཱ་ལ་ཡ། དཔལ་གྱི་སྐུ་མངའ་བ། བདག་ལ་གནོད་པར་སེམས་པ་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། བདག་གི་བསམ་པ་རྫོགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཛ་ཡ་ཀ་མ་ལེ། ཀྵི་ནི་ཀྵི་ནི། པ་ར་ད། ཨཾ་ཀུ་ཤེ །​ཨོཾ་པདྨ་བི་ཤུད་དྷེ། ཤོ་དྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ། ཤུད་དྷེ་ཤུད་དྷེ། བྷ་ར་བྷ་ར། བྷི་རི་བྷི་རི། བྷུ་རུ་བྷུ་རུ། མངྒ་ལ་བི་ཤུད་དྷེ། པ་བི་ཏྲ་མུ་ཁི། ཁཌྒེ་ནི་ཁཌྒེ་ནི། ཁ་ར་ཁ་ར། ཛྭ་ལི་ཏ། ཤི་ཁ་རེ། ས་མནྟ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏ་པྲ་བྷེ། སུ་པྲ་བྷ་བི་ཤུད་དྷེ། ས་མནྟ་པྲ་སཱ་རི་ཏ། ཨཱ་བཱ་བྷ་སི་ཏ་ཤུད་དྷ། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། སརྦ་དྷེ་བ་ག་ཎ། གྲ་ཧ་ན་ཀྵ་ཏྲ། ས་མ་ཨཱ་ཀརྵ་ནི། ས་ཏྱ་པྲ་ཏི། ཨོཾ་ཧྲཱི་ཏྲཾ་ཏ་ར་ཏ་ར། ཏཱ་ར་ཡ་ཏཱ་ར་ཡ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh561.html?part=UT22084-090-005-666#UT22084-090-005-666