Degé Kangyur volume 90, F.105.b

དང་། དུག་ཐམས་ཅད་དང་། ནད་ཐམས་ཅད་བཅོམ་མོ། །​བདག་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །​མཚན་མོ་བདེ་ལེགས་ཉིན་བདེ་ལེགས། །​ཉི་མའི་གུང་གི་བདེ་ལེགས་དང་། །​ཉིན་མཚན་ཀུན་གྱི་བདེ་ལེགས་དག །​སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བདག་ལ་སྩོལ། །​སངས་རྒྱས་ཕྱག་འཚལ་བྱང་ཆུབ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​གྲོལ་གྱུར་ཕྱག་འཚལ་གྲོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ཞི་གྱུར་ཕྱག་འཚལ་ཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​རྣམ་གྲོལ་ཕྱག་འཚལ་གྲོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བྲམ་ཟེ་གང་དག་སྡིག་པའི་ཆོས་རྣམས་བསལ་བར་གྱུར་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་དག་གིས་ཀྱང་བདག་ལ་བསྲུང་བ་གྱིས་ཤིག །​ཕ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །​མ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །​མངལ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །​རྐང་གཉིས་པ་རྣམས་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །​རྐང་བཞི་པ་རྣམས་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །​རྐང་མངས་རྣམས་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སྲིད་པ་གསུམ་དུ་གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག་སྭཱ་ཧཱ། ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཟུང་ཤིག །​འདི་ལྟ་སྟེ། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ཚངས་པ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ཚངས་ཆེན་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དབང་པོ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ཉེ་བའི་དབང་པོ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོའི་བུ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དུག་མེད་བཅས་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་མཚོ་ཆེན་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་མཚོ་ཆེན་བུ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ཆུ་སྲིན་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དགའ་བོ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ཉེ་དགའ་བོ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་མི་ཞུམ་པ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ཉེ་བར་མི་ཞུམ་པ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་བལྟ་ན་མཛེས་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ནོར་རྒྱས་ཀྱི་བུ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་འཇོག་པོ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་སྐྱ་རེང་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ཆུ་ལྷ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་པཎྜ་ཀ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་སོར་མོ་དྲུག་པ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་སྙིང་པོར་འགྲོ་བ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ལྡན་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་མགྲིན་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་འཕེལ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བཟང་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་བཟང་དང་། །​ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ཆུ་སྐྱེས་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་སྟག་རེ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh559.html?part=UT22084-090-003-1783#UT22084-090-003-1783