Degé Kangyur volume 89, F.148.b

ཅི་གསུང་ཡང་རུང་སྟེ། རྟག་པར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་འགྱུར་བར་མཛད་པས་དོན་མ་མཆིས་པར་མི་གསུང་བ། ཤཱཀྱའི་རིགས་ཀྱི་ནང་ནས་སེང་གེ་ཆེན་པོར་གྱུར་པས་རབ་ཏུ་བརྟན་ཞིང་དཔའ་བ། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེང་བདག་གི་ཉམས་ཀྱིས་ཇི་ཙམ་ལྕོགས་པའི་རྗེས་སུ་དེ་བཞིན་ཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཕྱོགས་ལས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སྦྲང་བུས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཆབ་འཚལ་བ་དང་འདྲ་ཡང་བསོད་ནམས་དེའི་དབང་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་གཏན་དུ་སྤངས་ནས་བླ་ན་མ་མཆིས་པའི་ལམ་མངོན་པར་གྲུབ་པར་སྨོན་ཏོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལྷ་མོ་སྤོབས་པ་ཆེན་མོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡུན་རིང་པོ་ནས་བསྒོམས་པས་སྤོབས་པ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ནས། དེང་ངའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེར་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​འདིའི་དབང་གིས་ཁྱོད་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་མངོན་པར་རྟོགས་ནས་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱ་ཆེར་ཕན་འདོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་མདོ་སྡེའི་རྒྱལ་པོ་ལས་ལྷ་མོ་སྤོབས་པ་ཆེན་མོས་བསྔགས་པ་བརྗོད་པའི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་པའོ།​། །​།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚད་མེད་པ་སྙེད་རྣམས་དང་། ལྷ་དང་། མི་རྣམས་དང་། འཁོར་མང་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱེད་ཀྱིས་འདི་ལྟར་རིག་པར་བྱ་སྟེ། ངས་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་པ་ནས་ནན་ཏན་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་དཀའ་བ་སྤྱད་དེ་ཐོབ་པའི་ཆོས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཁྱེད་ལ་ཡང་དག་པར་བསྟན་ཟིན་ན། ཁྱེད་ཅག་ལས་སུ་ཞིག་རབ་ཏུ་བརྟུལ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འོག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་གུས་པས་ཡོངས་སུ་བསྲུངས་ནས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh555.html?part=UT22084-089-012-3512#UT22084-089-012-3512