Degé Kangyur volume 89, F.117.b

ནས་སོ་སོ་ནས་རང་གི་ལུས་མི་གདའ་བར་བགྱིས་ཏེ། ཅི་རིགས་པར་ཆོས་སྨྲ་བའི་མཁན་པོ་དེ་དང་། ཆོས་ཉན་པའི་འཁོར་དེ་དག་ཡོངས་སུ་བསྲུངས་ནས་གནོད་པ་རྣམས་སྤངས་ཏེ་རྟག་པར་བདེ་བ་མྱོང་བར་བགྱིད་དོ། །​སྐྱེས་པའམ། བུད་མེད་དམ། ཁྱེའུ་འམ། བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་མདོ་སྡེ་འདི་ལས་ཐ་ན་ཚིག་བཞི་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་ཙམ་ཡང་དག་པར་འཛིན་པར་བགྱིད་དམ། ཚིག་གཅིག་ཙམ་ཡང་དག་པར་འཛིན་པར་བགྱིད་དམ། མདོ་སྡེའི་རྒྱལ་པོ་འདིའི་མཚན་ཙམ་སྨོས་པར་བགྱིད་དམ། མདོ་སྡེ་འདི་ལས་གསུངས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཅིག་གི་མཚན་ཙམ་མམ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཅིག་གི་མིང་ཙམ་བརྗོད་པར་སེམས་བསྐྱེད་ནས་གུས་པས་རིམ་གྲོ་དང་། མཆོད་པ་བགྱིད་ན་བདག་གིས་ཡོངས་སུ་བསྲུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་གནོད་པ་མ་མཆིས་པར་བགྱིས་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་སྤངས་ནས་བདེ་བ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅིའི་སླད་དུ་བདག་གི་མིང་ཡང་དག་ཤེས་ཞེས་བགྱི་བའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པ་ལགས་ཏེ། བདག་གིས་ཆོས་རྣམས་རིག་པ་དང་། བདག་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཇི་སྙེད་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཇི་ལྟ་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་དང་། བྱེ་བྲག་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་རྟོགས་པ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟར་ཆོས་རྣམས་བདག་གིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་པས་བདག་དཔག་པར་དཀའ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་དང་ལྡན་པ་དང་། བདག་དཔག་པར་དཀའ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་དང་ལྡན་པ་དང་། བདག་དཔག་པར་དཀའ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། བདག་དཔག་པར་དཀའ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པ་དང་། བདག་དཔག་པར་དཀའ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་རྣམས་མངོན་པར་རྟོགས་པར་གྱུར་པ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་འདི་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རིག །​ཡང་དག་པར་གསལ་བར་རྟོགས། ཡང་དག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད། ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རྟོགས་པར་བགྱིད་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་དེའི་སླད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh555.html?part=UT22084-089-012-3450#UT22084-089-012-3450