Degé Kangyur volume 40, F.215.a

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཁྱེན་པ་མཆོག་ལྡན་པས། །​ཉོན་མོངས་ཟད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་མཁྱེན། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཁྱེན་པ་མཆོག་ལྡན་པས། །​བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཡང་དག་མངོན་སངས་རྒྱས། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཁྱེན་པ་མཆོག་ལྡན་པས། །​ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་དག་ནི་རབ་ཏུ་སྤངས། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཁྱེན་པ་མཆོག་ལྡན་པས། །​འཁོར་བ་ངེས་འབྱུང་ཆོས་ནི་རབ་ཏུ་མཁྱེན། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་དོན་རབ་མཁྱེན་པས། །སེམས་ཅན་དཔག་མེད་རྣམས་ནི་གོ་བར་མཛད། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་ཉིད་སྒྱུ་མ་དང་། །​རྨི་ལམ་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུར་རབ་ཏུ་མཁྱེན། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །​ཡི་གེ་དག་དང་བརྗོད་པ་རབ་ཏུ་མཁྱེན། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤོབས་པ་མཆོག་ལྡན་པས། །དམ་ཆོས་ཟབ་མོ་དག་ནི་སྟོན་པར་མཛད། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དུལ་པས། །​ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་མཛད། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དུས་གསུམ་རབ་མཁྱེན་པས། །​འཛིན་དང་ཆགས་པ་མི་མངའ་ཐོགས་མི་མངའ། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh55.html?part=UT22084-040-006-1744#UT22084-040-006-1744