Degé Kangyur volume 40, F.214.b

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཁྱེན་པ་མཆོག་ལྡན་པས། །​དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཁྱེན་པ་མཆོག་ལྡན་པས། །​བསམ་གཏན་སྤྱོད་པ་དག་ནི་རབ་ཏུ་མཁྱེན། །བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཁྱེན་པ་མཆོག་ལྡན་པས། །​རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྤྱོད་པ་རབ་ཏུ་མཁྱེན། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཁྱེན་པ་མཆོག་ལྡན་པས། །​ཆ་མཉམ་སྤྱོད་པ་དག་ནི་རབ་ཏུ་མཁྱེན། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཁྱེན་པ་མཆོག་ལྡན་པས། །​སྙོམས་འཇུག་སྤྱོད་པ་དག་ནི་རབ་ཏུ་མཁྱེན། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཁོར་བ་རབ་མཁྱེན་པས། །​འཁོར་བ་ཉོན་མོངས་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པར་མཁྱེན། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཐམས་ཅད་རབ་མཁྱེན་པས། །​འཇིག་རྟེན་ཕན་འདོགས་དཔེ་ཟླ་ཡོང་མ་མཆིས། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཏིང་འཛིན་རབ་གནས་པས། །​ཁྱད་པར་ཐབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པར་མཛད། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཁྱེན་པ་མཆོག་ལྡན་པས། །​སྔོན་གྱི་གནས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དཔག་མེད་མཁྱེན། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཁྱེན་པ་མཆོག་ལྡན་པས། །​འཆི་འཕོ་སྐྱེ་བ་དཔག་མེད་རབ་ཏུ་མཁྱེན། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་བགྱིད་ཤོག །

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh55.html?part=UT22084-040-006-1743#UT22084-040-006-1743