Degé Kangyur volume 40, F.213.a

གྱུར་པ། །​རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དཔག་མེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེར་ལྡན་པ། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​སེམས་ཅན་གདུལ་སླད་སྲིད་པ་གསུམ་ན་བཞུགས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་སེམས་ཅན་གདུལ་མཛད་པ། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​འཁོར་བའི་སྤྱོད་པ་དཔག་མེད་དག་ལས་འདས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བའི་སྤྱོད་འདས་པ། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​འདོད་ཆགས་སྤྱོད་པ་དཔག་མེད་དག་ལས་འདས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདོད་ཆགས་སྤྱོད་འདས་པ། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​ཞེ་སྡང་སྤྱོད་པ་དཔག་མེད་དག་ལས་འདས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་ཞེ་སྡང་སྤྱོད་འདས་པ། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​གཏི་མུག་སྤྱོད་པ་དཔག་མེད་དག་ལས་འདས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་གཏི་མུག་སྤྱོད་འདས་པ། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་སྤྱོད་པ་དཔག་མེད་འདས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདོད་སྡང་སྤྱོད་འདས་པ། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་སྤྱོད་པ་དཔག་མེད་འདས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་སྡང་རྨོངས་སྤྱོད་འདས་པ། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​འདོད་ཆགས་གཏི་མུག་སྤྱོད་པ་དཔག་མེད་འདས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདོད་རྨོངས་སྤྱོད་འདས་པ། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​ཆ་མཉམ་སྤྱོད་པ་དཔག་མེད་ཡང་དག་འདས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་ཆ་མཉམ་སྤྱོད་འདས་པ། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​འདྲེན་པ་འདོད་ཆགས་དག་ལས་ཡོངས་འདས་པས། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh55.html?part=UT22084-040-006-1740#UT22084-040-006-1740