Degé Kangyur volume 40, F.212.b

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་བྱོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་བྱོན། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​བརྩོན་འགྲུས་ཕ་རོལ་བྱོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་བརྩོན་འགྲུས་ཕ་རོལ་བྱོན། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་བྱོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་བྱོན། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་བྱོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་བྱོན། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​ཆོས་སྐུའི་ཕ་རོལ་བྱོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་ཆོས་སྐུའི་ཕ་རོལ་བྱོན། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​རྣམ་དག་གཟུགས་ནི་དཔག་མེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་རྣམ་དག་གཟུགས་ལྡན་པ། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​རྣམ་དག་ཡིད་ནི་དཔག་མེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་རྣམ་དག་ཡིད་ལྡན་པ། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​ཡོན་ཏན་མཆོག་ནི་དཔག་མེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་ཡོན་ཏན་མཆོག་ལྡན་པ། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ནི་དཔག་མེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ལྡན་པ། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །​རྣམ་དག་སྒྲ་ནི་དཔག་མེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །​ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་རྣམ་དག་སྒྲ་ལྡན་པ། །​བདག་ཀྱང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་



The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh55.html?part=UT22084-040-006-1739#UT22084-040-006-1739