Degé Kangyur volume 40, F.200.b

ཚོལ་ཞེས་བྱ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་ཐོས་ཞེ་སྡང་མེད་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་སེམས་དགའ་བྱེད་པ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་ཐོས་བདེ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་གདུང་བ་མེད་པ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་སྤྲོས་ལས་འདའ་བར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་རྟེན་པ་མེད་པ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་གཡོ་བ་མེད་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་རྨོངས་དང་བྲལ་བ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་སོམ་ཉི་མེད་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་གནས་མེད་ཅེས་བྱ་ཡོད། །གང་གིས་མིང་འཛིན་གཏི་མུག་མུན་པ་སྤོང་། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ནང་ལུས་སྐྱོ་བ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་དེ་ནི་ལེན་མི་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་འཛིན་མེད་ཅེས་བྱ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་ཡི་གེ་ཚིག་འབྲུ་སྤོང་། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་རྨོངས་པ་མེད་པ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་བརྗོད་དང་བྲལ་བར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་འགྲོ་མེད་ཅེས་བྱ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་མ་འོངས་ཤེས་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཀུན་མཐའ་ཞེས་བྱ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་འདས་པ་ཤེས་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་མཚུངས་མེད་ཅེས་བྱ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་ཟག་མེད་རྟོགས་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་འཕགས་ཐོབ་ཅེས་བྱ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་མཆོག་གྱུར་ཤེས་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་དྲི་མ་མེད་པ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་མངོན་པར་ཞེན་པ་སྤོང་། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་རྡུལ་སྤོང་ཞེས་བྱ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་མུན་པ་མེད་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་སྲེད་པ་མེད་པ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་རྟེན་དག་སྤོང་བར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་མཆོག་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་ཕ་རོལ་སྨྲ་བ་ནོན། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་དར་ལ་བབ་པ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་སྤྱོད་པ་དྲུག་འགྲུབ་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་མཆོག་བཙུན་ཞེས་བྱ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་ཤེས་པ་ཐོགས་མེད་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་མྱུར་བ་ཞེས་བྱ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་དགེ་སློང་མཆོག་འགྲུབ་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་མཚན་ལྡན་ཞེས་བྱ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་འཛིན་ཆོས་ཟབ་རྟོགས་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh55.html?part=UT22084-040-006-1715#UT22084-040-006-1715