Degé Kangyur volume 40, F.200.a

ཟེར་ཆོས་ཉིད་ཅེས་བྱ་ཡོད། །​སངས་རྒྱས་ཞིང་ནི་བྱེ་བ་གཡོ་བར་བྱེད། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་བདུད་འདུལ་ཞེས་བྱ་ཡོད། །​འོད་ཟེར་དེ་ཡི་གཟིས་ནི་བདུད་སྐྲག་བྱེད། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་དག་ནི་གནོད་པ་སྤོང་། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་སྟོབས་ལྡན་རྒྱལ་མཚན་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་དག་ནི་དགྲ་རབ་སྤོང་། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་རབ་ཞི་རྒྱལ་མཚན་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་དག་ནི་འདོད་ཆགས་སྤོང་། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་བསམ་གཏན་རྒྱལ་མཚན་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་དག་ནི་ལོག་སྤྱོད་སྤོང་། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་དག་ནི་གྲགས་པ་འཐོབ། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཡིད་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་དག་ནི་མྱ་ངན་མེད། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་སྡོམ་གཙང་རྒྱལ་མཚན་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་པ་སྤོང་། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་སྤོས་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་མི་གཙང་མེད་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཆོས་ཟབ་ཅེས་བྱ་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་གནས་པ་མེད་པ་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་སྲེད་པ་སྤོང་བར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་རྟོག་བྲལ་ཞེས་བྱ་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་འཛིན་པ་མེད་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་རི་རབ་ཅེས་བྱ་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་གཡོ་བ་མེད་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་གསང་བའི་སྤྱོད་པ་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་རྣམ་གྲོལ་སྤྱོད་པ་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་འཆིང་བ་མེད་པར་འགྱུར། །ང་ལ་འོད་ཟེར་ལེགས་འདུལ་ཞེས་བྱ་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་མཉེན་དེས་ཐོབ་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་མི་གཡོ་ཞེས་བྱ་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་འདོད་ཆགས་ཞེན་སྤོང་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་རབ་འདུལ་ཞེས་བྱ་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྫོགས་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་དགེ་མང་སྤྱོད་པ་ཡོད། །​དེ་ཡི་མིང་འཛིན་གོས་པ་མེད་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཕན་མང་བྱེད་པ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་ཐོས་ཉེས་པ་རྣམ་སྤོང་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་མཆོག་ཤེས་མཐོང་བ་ཡོད། །​གང་གིས་མིང་ཐོས་རྨོངས་པ་མེད་པར་འགྱུར། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཕན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh55.html?part=UT22084-040-006-1714#UT22084-040-006-1714