Degé Kangyur volume 40, F.187.b

དེ་ལ་ཀུན་དུ་ཆགས་པ་སྐྱེད། །​ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མའི་བུད་མེད་ལ། །​འདོད་ཆགས་ལྡན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱང་། །​དེ་ལ་བུད་མེད་ཡོད་མ་ཡིན། །​ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་སེམས་ཀྱིས་ནི། །​བསྐལ་པ་བྱེ་བ་གྲངས་མེད་དུ། །​བློ་གྲོས་ཆུང་རྣམས་འཁོར་བར་བྱེད། །​དེ་ནས་དངོས་པོ་མེད་ཤེས་ན། །བུད་མེད་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་མེད། །​ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་བརྗོད་པ་ནི། །​བུད་མེད་གཟུགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བསྟན། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་ན་བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྐྱེས་པའི་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། འདི་ནི་བུད་མེད་བདག་སྐྱེས་པར། །​ཇི་ལྟར་སྐྱེས་པས་བརྗོད་པ་ལས། །​དེ་ཡི་ཚེ་ན་དེ་ཡི་སེམས། །​འདོད་ཆགས་ལྡན་པ་བརྫུན་པ་འབྱུང་། །​སེམས་ནི་གཟུགས་མེད་གཟུང་བ་མེད། །​བུད་མེད་སྐྱེས་པར་བསྟན་པ་མེད། །​ཀུན་ཏུ་རྟོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་ནས། །​སྐྱེས་པའི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་བར་འགྱུར། །​འདི་ནི་བུད་མེད་བདག་དཔའ་ཞེས། །​འདུ་ཤེས་གང་གིས་རྣམ་བརྟགས་པ། །​དེ་ངས་སྨིག་རྒྱུ་འདྲར་གསུངས་ཏེ། །​དེ་ལ་སྐྱེས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །​སྐྱེས་པ་ཉིད་ནི་བརྫུན་པས་ན། །​དེ་ནི་མེད་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། །​ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་བརྗོད་པ་ནི། །​དཔའ་བོའི་གཟུགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བསྟན། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་ན་སྐྱེས་པའི་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཁྱེའུའི་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། ལྗོན་པའི་མྱུ་གུ་ཡོད་མིན་ན། །​མེ་ཏོག་འབྱུང་བར་ག་ལ་འགྱུར། །​མེ་ཏོག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །​འབྲས་བུ་འཐོབ་པའང་མེད་པ་ལྟར། །​བུད་མེད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། །​ཁྱེའུ་ཡང་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །​བརྟགས་པའི་དབང་དུ་སོང་རྣམས་ཀྱིས། །​ཁྱེའུ་ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་པ་ཡིན། །​བུད་མེད་སྐྱེ་བ་མེད་ཤེས་ན། །​ཁྱེའུ་ཡང་འབྱུང་བ་ཡོད་མིན་ཏེ། །​དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མེད་རྟོགས་པས། །​དེས་ན་ཁྱེའུ་ནི་ཏིང་འཛིན་བསྟན། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་ན་ཁྱེའུའི་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh54.html?part=UT22084-040-005-374#UT22084-040-005-374