Degé Kangyur volume 40, F.186.b

དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​འདོད་ཆགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​ཞེ་སྡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​གཏི་མུག་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །མི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​འདུས་མ་བྱས་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བའི་བློ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ་ཀུན་ནས་སྒོའི་ལེའུའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཉིད་ལ་ཡང་བསླབས་པ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་ལྟ་བུར་གསུངས། དེ་ལ་སྙིང་པོ་མི་རྙེད་དོ། །​སྙིང་པོ་མེད་ཕྱིར་གཟུང་མེད་ཕྱིར། །​དེས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བསྟན། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་ན་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྒྲ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། སྒྲ་ནི་བྲག་ཆ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ལ་དངོས་པོ་ཡོད་མ་ཡིན། །​ཐ་དད་དབྱེ་བ་མེད་ཤེས་ཤིང་། །​མཚན་ཉིད་མེད་པར་བྱེ་བྲག་མེད། །​མཚན་ཉིད་མེད་ཅིང་བྱུང་བ་མེད། །​ཡ་མ་བརླ་དང་འདུས་མ་བྱས། །​བྲག་ཆ་ལྟ་བུར་ཤེས་པ་ན། །​དེས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བསྟན། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་ན་སྒྲ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དྲི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་དག་ནི། །​ནམ་ཡང་ཅིས་ཀྱང་གང་མེད་ལྟར། །​བསྐལ་པ་བྱེ་བར་བསྣམས་བྱས་ཀྱང་། །​སྣ་ནི་ཚིམ་པར་འགྱུར་བ་མེད། །​སྣ་ཡི་རྣམ་རིག་གཟུང་མེད་དེ། །​སླུ་བའི་ཆོས་དེ་ཡོད་མ་ཡིན། །​གལ་ཏེ་ཡང་དག་ཡིན་གྱུར་ན། །​དེ་ལས་མྱུར་དུ་ཚིམ་པར་འགྱུར། །​གཟུང་བ་མེད་ཅིང་ཡང་དག་མིན། །​སྣ་ཡང་ཡོད་མིན་གསོག་ཏུ་ཤེས། །​གསོབ་དང་སྟོང་བར་ཤེས་པས་ན། །​དེས་ན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh54.html?part=UT22084-040-005-372#UT22084-040-005-372