Degé Kangyur volume 40, F.194.b

བདག་འདིར་ཤིན་དུ་ཆེར་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། མྱ་ངན་གྱི་ཟུག་རྔུས་གཟིར་བར་གྱུར་པ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐ་ན་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་སེམས་ཅན་གང་དག་གི་རྣ་ལམ་དུ་གྲག་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་སླར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་ལགས་ན། གང་དག་གིས་ཐོས་ནས་འཛིན་པ་དང་། འཆང་བ་དང་། ཀློག་པ་དང་། ཀུན་ཆུབ་པར་བགྱིད་པ་དང་། གཞན་དག་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་བགྱིད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་སླར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་འཚལ་ཏེ། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་སླད་དུ་བདག་གི་བདུད་ཀྱི་གནས་སྟོངས་པར་འགྱུར་བ་ལགས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་ཐུགས་རྗེ་དང་ལྡན་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་ལ་བདེ་བ་སྩོལ་བ་ལགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་དབུགས་དབྱུང་དུ་གསོལ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་བདག་དབུགས་དབྱུང་དུ་གསོལ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདུད་སྡིག་ཅན་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​སྡིག་ཅན་མ་འཇིགས་ཤིག །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མི་འགྱུར་ལ། །​སྡིག་ཅན་ང་ཡང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་མི་བྱེད་ཀྱིས་སྡིག་ཅན་མ་འཇིགས་ཤིག །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དབུགས་དབྱུང་བ་མཛད་པས་བདུད་སྡིག་ཅན་ཚིམ་ཞིང་མགུ་ལ་ཡི་རངས་ཏེ། རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་། དགའ་བ་དང་། ཡིད་བདེ་བ་སྐྱེས་ནས་དེ་ཉིད་དུ་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅི་ལས་དགོངས་ཏེ་དེ་སྐད་དུ་ང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་མི་བྱེད་དོ་ཞེས་བདུད་སྡིག་ཅན་ལ་བཀའ་སྩལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བྱིན་གྱི་རླབས་མེད་པས་བྱིན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh54.html?part=UT22084-040-005-388#UT22084-040-005-388