Degé Kangyur volume 40, F.191.b

ཅན་ཀུན་ཀྱང་བསམ་མི་ཁྱབ། །​བསམ་མི་ཁྱབ་དང་གཏི་མུག་ནི། །​སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡིས་རྣམ་པར་བརྟགས། །​སེམས་ཀུན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། །​དེ་ཡི་ཚད་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །​གཏི་མུག་དེ་ལ་ཚད་མེད་པས། །​དེ་ཡི་འབྱུང་བ་རྙེད་མི་འགྱུར། །​འབྱུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །​སྐྱེ་བ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །​གཏི་མུག་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་ན། །​དེ་ཡི་རྨོངས་བྱེད་ཅི་འདྲ་ཞིག །​དེ་ཡི་རྨོངས་བྱེད་ཅི་འདྲ་བ། །​སངས་རྒྱས་ཀུན་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ། །​ཐ་དད་དབྱེ་བ་མེད་ཤེས་ན། །​ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་གཉིས་སུ་མེད། །​ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་བརྗོད་པ་ནི། །​གཏི་མུག་སྒྲ་ཡིས་རབ་ཏུ་བསྟན། །གང་ཚེ་ང་ཡིས་མཉམ་ཉིད་ཤེས། །​དེ་ནི་དེ་དང་གཏི་མུག་མཉམ། །​དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཉམ་ཤེས་ནས། །​ཏིང་འཛིན་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་གྱིས། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་ན་གཏི་མུག་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་མི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་སྤྱོད་པའི་རྟགས་གང་དང་། །​ཞེ་སྡང་སྤྱོད་པའི་གཡོ་བ་དང་། །​གཏི་མུག་སྤྱོད་པ་གང་ཡིན་པ། །​ཐམས་ཅད་ཏིང་འཛིན་ཤེས་པར་གྱིས། །​ཉོན་མོངས་ཀུན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ནི། །​ཏིང་འཛིན་ཡིན་པར་མོས་པར་གྱིས། །​བརྫུན་དང་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར། །​ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་བསྒོམ་པར་གྱིས། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་ན་མི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཇི་སྙེད་དགེ །​སེམས་དང་སྤྱོད་པ་ཅི་འདྲ་བ། །​སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱོད་གཅིག་སྟེ། །​དེ་ལྟར་ཏིང་འཛིན་ཤེས་པར་གྱིས། །​སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་པ་དག །​བསྒྲུབ་པ་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པས་ན། །​ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་བརྗོད་པ་ནི། །​ཀུན་གྱི་སྒྲ་ཡིས་བསྟན་པ་ཡིན། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་ན་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱེད་མིན། །​དེ་དག་བགྲང་བས་གཞལ་བྱས་ན། །​གཞལ་དུ་མེད་ཅིང་དཔག་ཏུ་མེད། །​དེ་ལྟར་ཏིང་འཛིན་ཤེས་པར་གྱིས། །​དཔག་ཏུ་མེད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh54.html?part=UT22084-040-005-382#UT22084-040-005-382