Degé Kangyur volume 88, F.79.b

དུ་ཡང་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོ། །​འགུམ་པའི་ཚེ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འཁྲུགས་པས་ཡང་དག་པར་དབུགས་འབྱིན་པར་མཛད་དེ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ཚུར་ཤོག །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སོང་ཤིག །​སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ནི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འབར་བ་དང་ལྡན་ཏེ། གང་དུ་འདོད་པའི་གནས་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འདི་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་བཞག་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕྲིན་ལས་བགྱིད་པ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་རིག་སྔགས་ཆེན་པོ་འདི་ནི་ལས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པར་བགྱིད་པ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ནི་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་ཆུང་ངུ་དག་གི་ཡུལ་ན་སྤྱོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་ཆུང་ངུ་དག་གིས་ཐོས་པར་མི་འགྱུར་ལག་དུ་འོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་གང་གི་ལག་ཏུ་འོངས་སམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཉན་དུ་བཅུག་ན། དེས་ཐོས་པའི་མོད་ཁོ་ན་ལ་བྲི་བར་བྱ། ཡི་གེར་འདྲིར་གཞུག་པར་བྱ། བཀླག་པར་བྱའོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདིའི་མིང་ཙམ་ཐོས་ན་ཡང་ངན་འགྲོས་འཇིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ཙམ་མམ། མིང་ཙམ་ཉན་དུ་བཅུག་གམ། ཕྱོགས་སམ། ཡུལ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ལུང་འབོགས་པར་བྱེད་ན། དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་འདྲ་བར་བལྟ་བར་བྱའོ། །​དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་འདྲ་བ་ཁོ་ནར་མཆོད་པར་བྱའོ། །​དེ་ནི་ཕ་མ་དང་འདྲ་བར་བལྟ་བར་བྱའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །​ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ངོ་། །​ཡོངས་སུ་བསྐྱངས་སོ། །​ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་མ་ལྟ་བུའོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལག་ན་རྡོ་རྗེས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh527.html?part=UT22084-051-002-265#UT22084-051-002-265