The King of the Array of All Dharma Qualities

Kangyur volume 88, folio 79b

།གཡུལ་འགྱེད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོ། །འགུམ་པའི་ཚེ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འཁྲུགས་པས་ཡང་དག་པར་དབུགས་འབྱིན་པར་མཛད་དེ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ཚུར་ཤོག །འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སོང་ཤིག །སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ནི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འབར་བ་དང་ལྡན་ཏེ། གང་དུ་འདོད་པའི་གནས་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འདི་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་བཞག་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕྲིན་ལས་བགྱིད་པ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རིག་སྔགས་ཆེན་པོ་འདི་ནི་ལས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པར་བགྱིད་པ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ནི་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་ཆུང་ངུ་དག་གི་ཡུལ་ན་སྤྱོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་ཆུང་ངུ་དག་གིས་ཐོས་པར་མི་འགྱུར་ལག་དུ་འོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་གང་གི་ལག་ཏུ་འོངས་སམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཉན་དུ་བཅུག་ན། དེས་ཐོས་པའི་མོད་ཁོ་ན་ལ་བྲི་བར་བྱ། ཡི་གེར་འདྲིར་གཞུག་པར་བྱ། བཀླག་པར་བྱའོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདིའི་མིང་ཙམ་ཐོས་ན་ཡང་ངན་འགྲོས་འཇིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ཙམ་མམ། མིང་ཙམ་ཉན་དུ་བཅུག་གམ། ཕྱོགས་སམ། ཡུལ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ལུང་འབོགས་པར་བྱེད་ན། དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་འདྲ་བར་བལྟ་བར་བྱའོ། །དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་འདྲ་བ་ཁོ་ནར་མཆོད་པར་བྱའོ། །དེ་ནི་ཕ་མ་དང་འདྲ་བར་བལྟ་བར་བྱའོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ངོ་། །ཡོངས་སུ་བསྐྱངས་སོ། །ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་མ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལག་ན་རྡོ་རྗེས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh527.html#source-link-17